Ip

From ICO wiki

Autor

Autor: Andres V

Rühm: AK21

Esitamise kuupäev: 31.10.2015

Sissejuhatus

ip on Linuxi käsurea tööriist võrguparameetrite kuvamiseks ja muutmiseks. See koondab endas mitmete vanemate Linuxi käskude funktsionaalsused, mida loetakse iganenuteks ja ei puugi alati olla saadaval. Käsud mida ip asendab on näiteks ifconfig, ifup, ifdown, route ja arp. Allpool toodud käsud eeldavad root õigusi.

Installimine

ip on osa iproute pakist. Selle paigaldamine APT pakihalduriga

apt-get install iproute2

ip käsuformaat

ip käsuformaat koosneb kolmest osast:

ip [ OPTIONS ] OBJECT { COMMAND| help }

[ OPTIONS ] – valikuline parameeter või parameetrid kasu täpsustamiseks.

OBJECT – kohustuslik parameeter, mis määrab mis objekti kohta käsk antakse. Objektid on näiteks link, addr ja route.

{ COMMAND | help } – määrab objektiga tehtava toimingu või näitab lisainfot. Mõned kasutatavad toimingud on näiteks show, set ja del.

Objektide nimekirja näitab käsk

ip help

Konkreetse objekti kasutamise kohta näitab lisainfot

ip {OBJECT} help

1

ip käsu levinumad kasutused

1. IP aadressi vaatamine

ip addr show

Väljundi näide

# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP8000> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
  link/ether b8:27:eb:7a:a2:4b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.1.184/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
    valid_lft forever preferred_lft forever

"show" on vaikimisi käsk ja võib jätta välja kirjutamata. Sama tulemuse annab lühendatud käsk

ip a

Ainult IPv6 aadressi näitamiseks võib kasutada parameetrit -6

ip -6 a

2. IP aadressi määramine

ip addr add {võrguaadress} dev {võrguliides}

Näide

ip addr add 192.168.10.12/24 dev eth0

Võrgu suuruse võib käsus anda ette nii "mask bits" kujul (nt /24) kui ka pikalt maskina

ip addr add 192.168.10.12/255.255.255.0 dev eth0

3. IP aadressi eemaldamine

ip addr del {võrguaadress} dev {võrguliides}

Näide

ip addr del 192.168.10.12/24 dev eth0

4. Võrguliidese aktiveerimine

ip link set {võrguliides} up

Näide

sudo ip link set eth1 up

5. Võrguliidese deaktiveerimine

ip link set {võrguliides} down

Näide

ip link set eth1 down

6. Routingu tabeli vaatamine

ip route show

Väljundi näide

# ip route show
default via 192.168.1.1 dev eth0
8.8.4.4 via 192.168.1.1 dev eth0
127.0.0.1 via 192.168.1.1 dev eth0
192.168.1.0/24 dev eth0 src 192.168.1.184
192.168.1.1 dev eth0

7. Staatilise routingu lisamine

ip route add {võrguaadress} via {Gateway IP} dev {võrguliides}

Näide

ip route add 10.10.20.0/24 via 192.168.50.100 dev eth0

8. Staatilise routingu eemaldamine

ip route del {võrguaadress} via {Gateway IP} dev {võrguliides}

Näide

ip route del 10.10.20.0/24 via 192.168.50.100 dev eth0

9. Default Gateway lisamine

ip route add default via {Gateway IP}

Näide

ip route add default via 192.168.50.100

10. ARP cache vaatamine

ip neigh show

neigh tuleb ingliskeelsest sõnast neighbour ehk naaber

11. ARP kirje käsitsi lisamine

ip neigh add {IP aadress} lladdr {MAC/LL aadress} dev {võrguliides} nud {olek}

Näide

ip neigh add 192.168.1.5 lladdr 00:1a:30:38:a8:00 dev eth0 nud perm

12. ARP cache tühjendamine

ip -s -s neigh flush all

Esimene -s on detailsema väljundi näitamiseks, teine valib neighbor tabeli mis sisaldab ARP cache-t.

2 3

Püsivatest ja ajutistest muudatustest

ip käsuga (samuti nagu ifconfig ja route) tehtud muudatused püsivad kuni arvuti restardini. Kui ekslikult tehtud võrgumuudatuste tõttu kaob ligipääs masinale, siis peale restarti toimib võrk nii nagu enne muudatusi. Püsivaks muudatuseks tuleb võrguparameetrid kirja panna vastavatesse failidesse, mis käivitatakse boot ajal. Ubuntu/Debian puhul on selleks failiks vaikimisi /etc/network/interfaces. Näide staatilisest IP aadressist ja routingust /etc/network/interfaces failis

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.50.2
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.50.100
#########{Static Route}###########
up ip route add 10.10.20.0/24 via 192.168.50.100 dev eth0

Faili sisu muutmise järel saab seda rakendada käsuga

/etc/init.d/networking restart

2

Objektinimede lühendid

Objektidele ip käsus võib alternatiivselt viidata kasutades lühikest kuju.

ObjektLühike kujuObjekti kirjeldus
linklVõrguliides
addressa
addr
Võrguliidese IP aadress
addrlabeladdrlIP aadressi nimi/kirjeldus
neighbourn
neigh
ARP cache sissekanne
routerRoutingu tabeli sissekanne
ruleruRouting policy reegel
maddressm
maddr
Multicast aadress
tunneltIP tunnel

3

Kokkuvõte

IP on mugav "kõik ühes" alternatiiv mitmetele vanematele Linuxi võrgunduse käskudele. Tasub olla teadlik selle olemasolust juhuks, kui leiate ennast süsteemist kus puuduvad käsud nagu ifconfig, ifup, ifdown, route ja arp.

Viited

1. http://linux.die.net/man/8/ip

2. http://www.tecmint.com/ip-command-examples/

3. http://www.cyberciti.biz/faq/linux-ip-command-examples-usage-syntax/