PowerShell: Andres Kõrvemaa, testports.ps1

From ICO wiki
<#
 
.SYNOPSIS
  Skript kontrollib portide avatust vastavalt etteantud hostide ja portide nimekirjale.
 
.DESCRIPTION
  Skript kontrollib hostide portide avatust/suletust. Hostide ja portide nimekirad antakse ette tekstifailidena.
  Juhul kui hostide või portide nimekija pole ettantud siis skript lõpetab töö.
  Kontrollitavale ip aadressile tehakse nimelahendus ja avatud ja suletud pordid kuvatakse erivärviliselt.
  Avatud pordid on tulemuses rohelist värvi ja suletud punast värvi.

.EXAMPLE
  ./testports.ps1 hostlist.txt portlist.txt

.VERSION
  0.2
 
.NOTES
  Autor: Andres Kõrvemaa
 
#>
 
 
# Deklareerime parameetrid
param([string]$hostid,[string]$pordid)
# Kontrollime Hostide nimekirja olemasolu
if ($hostid -eq ""){
  Write-Host "Hostide nimekirja pole määratud! " -ForegroundColor Yellow
  break
  }
# Kontrollime portide nimekirja olemasolu	
If ($pordid -eq ""){
  Write-Host "Portide nimekirja parameetrit pole määratud !!" -ForegroundColor Yellow
  break
  }
# Loeme failist sisse hostid 
[Array]$hostlist = Get-Content $hostid
# Loeme failist sisse pordid
[Array]$ports = Get-Content $pordid
 
$ping = new-object System.Net.NetworkInformation.Ping
$ErrorActionPreference = "SilentlyContinue"

foreach ($ip in $hostlist) {
  $tulemus = $ping.send($ip)
# Teeme ip aadressile nimelahenduse
	$dnsnimi = ([System.Net.Dns]::GetHostByAddress("$ip")).HostName 
	$ErrorActionPreference = "SilentlyContinue" 		
  if (! $?){
    Write-Host "Host:" $ip "- not found" -ForegroundColor Red
  }
	
	
  else {
    if ($tulemus.status.tostring() eq Success) {
		
      write-host $dnsnimi $ip "- Ports: " -foregroundColor Yellow -NoNewline
      foreach ($port in $ports){
        $socket = new-object System.Net.Sockets.TcpClient($ip, $port)
        if ($socket eq $null) {
          write-host "$port," -ForegroundColor Red -NoNewline
        }
        else {
          write-host "$port,"-foregroundcolor Green -NoNewline
          $socket = $null
        }
      }
    }
    else {
      write-host "Host: $ip - down" -ForegroundColor Red
    }
  }
Write-Host ""
}
$ping = $null