Zabbix 2.2

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Labor 2 protokoll - Zabbix 2.2 paigaldamine

Dineta Mahno

A31

12.01.2014

Täiendanud: Karl-Martin Karlson A31
Kuupäev: 04.12.2014


Sissejuhatus

Zabbix on vaba tarkvaraline monitooringu lahendus.

Zabbix on tarkvara, mis jälgib võrgustiku mitmeid parameetreid ja serverite terviklikkust ja tervist. Zabbix kasutab paindlikku teavitamise mehhanismi, mis võimaldab kasutajatel saada teated e-postiga või sõnumitega, mis võimaldab kiiresti reageerida kui serveris tekkivad probleemid. Ligipääs aruande ja statistika juurde toimub veebilehe kaudu, mis garanteerib, et kasutaja saab jälgida oma süsteemi tervist igas kohas. Zabbix kirjutatakse ja levitatakse GPL General Public License(versioon 2) all ja on absoluutselt tasuta.[1]

Töö eesmärk

Uuendada Robin Lõo juhendi https://wiki.itcollege.ee/index.php/Zabbix osades mis puudutavad paigaldamist ja konfigureerimist. Lühidalt kirjeldada Zabbix andmete kogumise viisid, nagu SNMP,Proxy,Simple checks ja ICMP checks

Labori ülesanne püstitus

Paigaldada Zabbix 2.2 versiooni Ubuntu 12.04 serverile ja lühidalt kirjeldada andmete kogumise viisid, mis Zabbix kasutab.

Funktsionaalsus

Järgnevalt on loetletud mõned Zabbixi funktsioonid

 • Ilma agentideta monitooring (ei ole vaja paigaldada serveritele lisa tarkvara)
 • Monitooritavate hostide automaatne avastamine, gruppidesse jagamine
 • Palju erinevaid toetatud protokolle (SNMP, SSH, Database monitoring, Telnet jpm. )
 • Jooksvalt graafikute genereerimine erinevate parameetrite põhjal
 • Sisse ehitatud veebilehtede monitooring ning "Web scenarios"
 • VMware monitooring
 • Lihtsalt kasutatav veebiliides
 • Kiire ja lihtne paigaldus
 • Vabavaraline ning pidevalt uuenev
 • Suur kasutajate foorum, kus leiab valmis lahendusi väga paljude erinevate serverite, võrguseadmete ja teenuste täielikuks monitooringuks.


Viide: Zabbix funktsionaalsus

Paigaldamine

Paigaldamine toimub root õiguste all järgnevalt: [2]

Paketti repositooriumi alla laadimine :

wget http://repo.zabbix.com/zabbix/2.2/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_2.2-1+precise_all.deb

Paigaldamine:

dpkg -i zabbix-release_2.2-1+precise_all.deb

Uuendamine:

apt-get update

Zabbix paketti installeerimine:

apt-get install zabbix-server-mysql zabbix-agent zabbix-frontend-php zabbix-get zabbix-sender 


1. MySQL root kasutaja parooli loomine


Zabbix1.jpg


2. Andmebaasi loomine. Vali "Yes" Zabbix andmebaasi loomiseks ja vajuta "Enter".


Zabbix2.jpg


3. Järgmisel pildil, mis ilmub sinu ekraanil kirjuta sama parool nagu punktis 1.

Viide: Zabbixi paigaldus

Zabbix frontend

1. Apache configuratsiooni faili muutmine Zabbix frontendi jaoks:

nano /etc/apache2/conf.d/zabbix


Zabbix3.jpg


Kustuta ära php komentaari märk viimasel real,kirjuta Tallinn Riga asemel ja salvesta faili.

2. Apache serveri restart:

service apache2 restart


Viide: Zabbixi paigaldus

Graafiline kasutajaliides

Pärast Zabbixi paigaldamist, tuleb ühenduda teenuse GUI-ga. Vaikimisi tuleks avada veebilehitseja ja minna lehele http://ip-server/zabbix

Vajuta "Next"

Zabbix4.jpg


Vajuta "Next"


Zabbix5.jpg


Kirjuta oma MySQL root parooli ja vajuta "Test connection".


Zabbix6.jpg


Nimi lahtri võid jäta tühjaks.


Zabbix7.jpg


Zabbix8.jpg


Zabbix9.jpg


Esmasel sisselogimisel on kasutajatunnuseks "admin" ja parool "zabbix".

Zabbix10.jpg


Avaneb aken:

Zabbix11.jpg


Viide: Zabbixi paigaldus

Discovery

Discovery funktsioon võimaldab Zabbixil automaatselt avastada võrgus olevaid seadmeid ning lisada need Hostide nimekirja.
Selle seadistamiseks on vaja navigeerida menüüsse "Configuration > Discovery" ning defineerida uus reegel.

Name: Reegli nimetus
IP range: Võrguaadresside vahemik, kus hakatakse hoste otsima.
Delay: Käivitamise viide
Checks: Kontrollib, kas Zabbixi agent on paigaldatud. Lisaks on võimalus veel erinevaid kontrolle lisada.
Device uniqueness criteria: Mille alusel defineeritakse unikaalne host.
Enabled: Kas reegel on aktiivne

Zabbix discovery.PNG


Viide: Zabbix Wiki - Network discovery

Andmete kogumise viisid

Simple Checks

Simple Check kasutamisel pöördub Zabbix server otse monitooritava teenuse poole, seejuures on võimalik arvestada iseloomulike protokollidega (SMTP, HTTP jt). Simple Check puhul ei tule monitooritavas arvutis käivitada Zabbix agenti. [3] Seadistamiseks:

Configuration -> Hosts -> Host name -> Items -> Create Item -> Type

ICMP checks

ICMP kontrollide kasutamiseks peab olema paigaldatud fping [4],

 apt-get install fping

ning serveri seadistusfailis fping asukoht kirjeldatud

 nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
# Location of fping. Default is /usr/sbin/fping
# Make sure that fping binary has root permissions and SUID flag set
FpingLocation=/usr/bin/fping

ICMP kontrolli kirjedamiseks tuleb valida

Configuration -> Hosts -> Host name -> Items -> Create Item -> Type
 • Description - ICMP ping performance
 • Type - Simple check
 • Key - icmppingsec
 • Type of information - Numeric (float)
 • Units - ms
 • Custom multiplier - 1000
 • Update interval - 60
 • Store value - As is


SNMP

Lihtne, odav ja paindlik võrguhaldusprotokoll. SNMP on mõeldud eelkõige TCP/IP võrkude jaoks, kuid seda on võimalik kasutada ka teiste protokollistikega. Algselt oli SNMP peamiseks eesmärgiks marsruuterite haldamine, kuid nüüdseks on lisandudnud ka teisi seadmeid (nt: pc, serverid, switchid)[5]

SNMP on leivnumi võrguhaldusprotokoll, millele on kõige laialdasem toetus. SNMP-st on olemas kolm põhiversiooni: SNMPv1 (RFC 1155-1157), SNMPv2 (RFC 1441, 2578-2580, 3416-3418) ja SNMPv3 (3410-3415, 3584). [6]

SNMP poolt hallatav võrk:

 • Hallatavad seadmed, mida monitooritakse
 • Agendid. Hallatavas masinas asuv tarkvara, mis kogub informatsiooni SNMP protokollile sobival kujul

Viide: Zabbix Wiki - Item types

Proxy

Proxy.png

Zabbix proxy kasutamiseks tuleb Zabbix serveris proxy kirjeldada valides [7]


Administration -> DM -> Proxies -> Create Proxy
 • Proxy name
 • Proxy mode - Active (st proxy pöördub Zabbix serveri poole)

Zabbix proxy kasutava hosti kirjeldamiseks tuleb Zabbix serveris valida

Configuration -> Hosts
 • Host
 • DNS name
 • IP address
 • Monitored by proxy - proxy

Viide: Zabbix Wiki - Proxy

Triggerid

Triggerid on loogilised võrdlused, mis võimaldavad monitooritava parameetri (näiteks ping) muutumise puhul tekitada teavitusi või häireid. Ei ole mõistlik pidevalt ise jälgida parameetrite seisu - selle jaoks ongi triggerid. Triggereid võib luua väga erinevate parameetrite jaoks ning erinevate raskusastmetega.

Näide 1

Name: Triggeri nimetus. Antud näite puhul on kasutatud makrot "{HOST.NAME}", mis triggeri aktiveerimisel asendatakse monitooritava hosti nimega.
Expression: Kui 3 minuti jooksul on pingid ebaõnnestunud, siis triggeri staatus on "PROBLEM". Siis on võimalik ka kasutada näiteks funktsiooni last(), mis tekitaks probleemi koheselt, kui ping on ebaõnnestunud.
Description: Triggeri kirjeldus
Severity: Vabalt valitud tähtsuse aste

Zabbix triggers 1.PNG


Näide 2

Antud näite puhul on kirjeldatud "Expression" lahtris järgnev: Kui antud parameeter EI VÕRDU viimasel kontrollil nulliga, on triggeri staatus probleem.

Zabbix triggers 2.PNG


Zabbix Wiki - Triggers

E-mail teavitused

Emaili teavitusi on võimalik genereerida Triggerite staatusest. Näiteks kindla hosti ükskõik milline triggeri staatus muutub probleemiks, siis saadetakse kasutajale e-mail. Teavituste saatmiseks on vaja paika panna järgmised sätted:

Administration > Media Types
Siit defineeritakse meiliserver, mis hakkab kirju edastama. Lisaks on võimalik ka teavitusi saata GSM modemiga (kui on ühendatud), Jabberiga või hoopis custom shell skriptiga.

Zabbix email teavitused.PNG


Configuration > Actions
Siit on võimalik paika panna saadetava tevituse parameetrit. Mõistlik on kasutada makrosi, mis teavituse saatmise ajal asendatakse vastava hosti ja monitooritava parameetri andmetega. Nii võib rakendada sama Actionit kõikide hostide jaoks.
Conditions alamjaotuses pannakse paika tingimused, mille põhjal tevitus saadetakse. Vaikimisi valikus on kõik triggerid, kui staatus on "PROBLEM" ehk on aktiveeritud.
Operations alamjaotuses defineeritakse tegevused, ehk kellele saadetakse teade ning millist Mediat kasutades. Vaikimisi valikus saadetakse teada kõikidele "Zabbix Administrator" gruppi kuuluvatele kasutajatele kõiki saadaolevaid media tüüpe kasutades.


Zabbix email teavitused 2.PNG


Administration > Users > admin > Media > Add

Siia on vaja lisada vähemalt üks emaili aadress ning media tüübiks valida eelnevalt valmis tehtud media type.

Peale nende seadistuste tegemist on Zabbix valmis saatma triggerite põhjal e-mail teavitusi.


Zabbix Wiki - Email Zabbix Wiki - Actions

Graafikud

Üks Zabbixi väga meeldivaid omadusi on võimalus joonistada jooksvalt graafikuid ning mitmeid erinevaid monitooringu parameetreid koondada ühele joonisele.

Graafikute seadistamiseks peab navigeerima Configuration > Hosts > *hosti nimi* > Graphs > Create Graph

Muuta oma soovile graafiku seadistusi ning viimasena lisada parameetreid.

Zabbix graphs 1.PNG


Selline võib olla näiteks marsruuteri pordi kasutus, kus on eraldi välja toodud üles / alla / kokku kasutus.


Zabbix graphs 2.PNG


Zabbix Wiki - Custom Graphs

Kasutatud kirjandus

https://www.zabbix.com/documentation/2.2/manual/distributed_monitoring/proxies

https://www.zabbix.com/documentation/2.2/manual/config/items/itemtypes/simple_checks

https://www.zabbix.com/documentation/2.2/manual/introduction/about

http://www.manageengine.com/network-monitoring/what-is-snmp.html

http://www.youtube.com/watch?v=eeJonYiMk7E

https://www.zabbix.com/documentation/2.4/manual/installation

https://www.zabbix.com/documentation/2.4/manual/discovery/network_discovery

https://www.zabbix.com/documentation/2.4/manual/config/items/itemtypes

https://www.zabbix.com/documentation/2.4/manual/concepts/proxy

https://www.zabbix.com/documentation/2.4/manual/config/triggers/trigger

https://www.zabbix.com/documentation/2.4/manual/config/notifications/action

https://www.zabbix.com/documentation/2.4/manual/config/notifications/media/email

https://www.zabbix.com/documentation/2.4/manual/config/visualisation/graphs/custom