Õppekava arenduse koosolekud

From ICO wiki
Revision as of 16:01, 1 October 2009 by Kaido (talk | contribs) (→‎Koosolek 1. oktoobril 2009)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.


Koosolek 15 mai 2009

Osalejad

-Indrek Rokk

-Margus Ernits

-Kaido Kikkas

-Alar Krist

-Jaanus Pöial

-Toomas Lepikult

-Paul Leis

-Kaupo Parmas

-Merle Varendi

Päevakord ja otsused

Päevakord:

1. Wiki kasutamisest ühisaruteludeks – Margus 2. Õpiväljunditest arusaamise ühtlustamine – Indrek 3. Õppekavade õpiväljundite sõnastamine – Merle 4. Õppekavade jaotamisest mooduliteks 5. Muud küsimused

OTSUSTATI:

• Kaido loob wiki keskkonda struktuuri, kus saab üles panna õppekavaarenduse kohta informatsiooni (õppekavanõukogu koosseis jne.). • Margus teeb Kaupole ligipääsu wiki’le • Wiki’s toimub õppekavade arenduse alane arutelu ja muudatusettepanekud kinnitatakse otsustena ITK nõukogus ja selle alusel tekib järgmise õppeaasta versioon. • Otsused õpivälundite sõnastamise osas on koosoleku protokollis ja õppekavade arenduse lehtedel • Merle kontrollib üle ÕIS’i eelmisel aastal sisestatud muudatused ja esitab HTM’i eelmisel aastal kinnitatud õppekavamuudatused seoses üleminekuga Euroopa ainepunktidele ja tänasel koosolekul sõnastatud õpiväljundid õppekavadele kui tervikule. • Järgmine nõupidamine võiks toimuda juunis.


Koosolek 1. oktoobril 2009

Põhiteemaks õpiväljundid

Osalesid

 • Merle Varendi
 • Kalle Tammemäe
 • Margus Ernits
 • Kaido Kikkas

Päevakord:

 1. Õppekava kui terviku õpiväljundite seoseid Kõrgharidusstandardiga (koolitusel nimetatud Excel tabel)
 2. Taas õppeainete ja õppekava õpiväljundite seostamisest - kuidas edasi? Kas on vaja järgnevaid ühisüritusi? Jm küsimused
 3. Aineprogrammide koostamisest – kuidas tagada nende koostamine, kaasajastamine jne.

Väljapakutud mõtted:

 • Merle: Alar Krist soovitas vähendada olemasolevate õppekava väljundite arvu
 • Merle: Kas peaks tegema samalaadse aruteluürituse kui hiljutine õppekavakoolitus?
 • Kalle: Ehk peaks lähtuma eraldi õppekavadest, alustades suurtest päevaõppe omadest
 • Merle: Kui vajalik on majast väljas toimuv üritus?
 • Margus: Võiks ühitada küberkaitse projekti üritusega, kus on ette nähtud vahendid õppekavade arendamiseks
 • Merle: Peaks kaasama ka ITLi esindajad.
 • Kalle: Õpiväljundid peaks kompetentside defineerimise kaudu aitama kaasa rakenduskõrghariduse selgemale eristumisele bakalaureuseõppest.
 • Merle: Ainekaartidega on probleem, ligi kolmandik sügissemestri kaartidest on esitamata.
 • Margus, Kaido: eri kohtades on erinevad programmide versioonid
 • Merle: Vorm tuleb ühtlustada.
 • Margus: Aineprogrammides on probleem kohustusliku kirjandusega - läheb vastuollu aine mahtudega.
 • Kalle: Seda võiks ka seostada õpiväljunditega.

OTSUSTATI:

 • Õppekava õpiväljundid tuleb viia kooskõlla allapoole õppeainetega ja ülespoole kõrgharidusstandardi omadega. Soovitav on väljundite arvu veidi vähendada.
 • Kavandada uus arutelu erialade kaupa, alustes administreerimise õppekavast.
 • Ühtlustada aineprogrammide versioonid.