2016. aasta materjalid AST

From ICO wiki
Revision as of 14:01, 5 September 2017 by Edmund (talk | contribs) (Created page with "=Andmesalvestustehnoloogiad ainekaart= [http://enos.itcollege.ee/~edmund/storage/I395_2012.pdf I395 aineprogramm] ==Eesmärk== Õppeaine eesmärk on tutvustada erinevaid an...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Andmesalvestustehnoloogiad ainekaart

I395 aineprogramm

Eesmärk

Õppeaine eesmärk on tutvustada erinevaid andmete salvestamise ja haldamise tehnoloogiate põhialuseid. Aine käigus õpib tudeng eristama olemasolevaid andmete salvestustehnoloogiaid ning praktikumides õpitu põhjal ka kasutama neid reaalses töökeskkonnas. Kursuse lõpuks oskab tudeng määratleda salvestustehnoloogia vajadust ettevõttes, rakendada õpitud teadmisi süsteemide haldamisel ja loomisel ning varundada olemasolevaid salvestustehnoloogiatel põhinevaid süsteeme.

Lühitutvustus

Aine nimetus: Andmesalvestustehnoloogiad (Information Storage Technologies)

Aine kood: I395

Aine tüüp: Valikaine

Õppekavadele: IT süsteemide administreerimine

Õpetamise aeg: sügissemestri II pool

Aine maht: 3 EAP

Hindamisviis: Arvestuslik

Eeldusained: Soovituslik: Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine (I233)

Õppeaine annab ülevaate erinevatest tänapäevastest suuremahuliste andmete salvestamise ja haldamise tehnoloogiatest. Tutvustakse RAID, LVM, SAN (Storage Area Networks), NAS (Network-Attached Storage), IP SAN, assotsiatiivse andmete salvestamise (content-addressed storage), ja andmete salvestamise virtualiseerimise tehnoloogiaid. Lisaks tutvustataks andmete varundamise ja taastamise põhimõtteid. Kursuse läbinu on võimeline projekteerima, rakendama ja haldama andmete salvestuse süsteeme.

Kiirsuhtlus

Õppejõud

Edmund Laugasson

Õpimapp

Eesmärgid:

 • infovahetus õppejõuga
  • tööde esitamised
  • tagasiside (võib kasutada ka teisi kanaleid)

Veebivorm - kasutada esmase info, sh õpimapi lingi edastamiseks.
NB! Salvestada peale vastamist antud link endale kindlasse kohta! See on vajalik edasiseks info muutmiseks.

Õppematerjalid

Aine teemade kohta lühispikker (mõistekaarditarkvara: Freemind | Freeplane baasil)


I - Kasulikke linke (Jooksvalt täienemisel):


II - RAID


III - LVM


IV - Intelligentsed salvestussüsteemid


V - Varundamine ja taaste


Kasulikud raamatud:

 • "Storage Concepts: Storing and Managing Digital Data" by Hitachi Data Systems Acadamy
 • "Information Storage and Management: Storing, Managing, and Protecting Digital Information” by EMC Education Services

Õppeaine ajakava

Päevaõpe

 • Sissejuhatus (ODF | PDF) + Tasemetest
 • Virtualiseerimissüsteemiga tutvumine ja kordamisülesanne
 • Informatsioon/andmed, andmete elutsükkel, liidesed, salvestusvahendid ODF | PDF
2.praktikum
 Linuxi failisüsteemid: https://goo.gl/7Y83bh
 Windowsi FS'id:https://drive.google.com/open?id=1n5O9An1sgb8zp6Q6_zqv6oM-McnF6OQ3VjX25r2DxOk
 macOS'i FS'id:
 Android'i FS'id:
 iOS'i FS'id: https://goo.gl/CK62BI
 Windows Phone'i FS'id:
 • Redundant Array of Independent Disks ehk RAID-ide sisemaailm ODF | PDF
 • Tarkvaralise RAID-i tegemine mdadm vahendiga (H)
 • Ülevaade Logical Volume Manager-ist ODF | PDF
 • LVM vahendite kasutamise praktikum (H)
 • Sissejuhatus intelligentsetesse salvestussüsteemidesse ja ülevaade DAS tehnoloogiast ODF | PDF
 • FreeNAS praktikum
 • Jätk eelmisele teemale: Ülevaade SAN, IP-SAN, NAS ja CAS tehnoloogiatest ODF | PDF
 • FreeNAS praktikumi jätk ja kaitsmised (H)
 • Varundamine ja taaste ODF | PDF
 • Varundamise ja taaste praktikum + kaitsmised
 • Seminar: Juhtumiuuringu kaitsmine
 • Arvestus - praktikumide kaitsmine

Päevaõppe videosalvestused


Kaugõpe

1. tund Sissejuhatus ainesse + Tasemetest
2. tund Sissejuhatus salvestustehnoloogiate juurde + Kettajagude ja saaleala kordamine
3. tund Redundant Array of Independent Disks ehk RAID-ide sisemaailm + RAIDi praktikum (H)
4. tund Ülevaade Logical Volume Manager-ist ja LVM vahendite kasutamise praktikum (H)
5. tund Ainult praktikumide kaitsmise tund
6. tund Ainult praktikumide kaitsmise tund
7. tund NAS-i praktikum e-lab keskkonnas (H)
8. tund Ainult praktikumide kaitsmise tund
9. tund (Arvestuse nädal) Ettekanded!

Kaugõppe videosalvestused

Õpiväljundid

Üliõpilane teab erinevaid andmete salvestamise tehnoloogiaid. Oskab projekteerida, rakendada ja hallata vajalikule ning spetsiifilisele andmetesalvestust vajavale rakendusele sobivat tehnoloogiat. Teab ja oskab rakendada andmete varundamise, taastamise ja replikeerimise tehnoloogiaid. Oskab rakendada andmete haldamise ja turvamise kaasaegseid tehnikaid.

Õpiväljund1: Tudeng oskab kirjeldada ja võrrelda erinevaid andmesalvestustehnoloogiaid

Lävend: Tudeng oskab sõnastada ja selgitada aines käsitletud andmesalvestustehnoloogiate sisu ning kasutusvaldkondi.

Õpiväljund2: Tudeng oskab juhtumiuuringus esitatud probleemi lahendada ja saadud tulemusi ning järeldusi põhjendada.

Lävend: Tudengi tehtud iseseisva töö juhtumiuuringus pakutud lahendus on kirjeldatud teemakohaste terminitega ja lahendab tegeliku probleemi korrektselt.

Õpiväljund3: Tudeng oskab rakendada vähemalt ühte andmesalvestustehnoloogiat.

Lävend: Tudengi valitud andmesalvestustehnoloogia (nt RAID) on kasutatav andmete salvestamiseks pärast seadistamiseks vajalike käskude sisestamist.

Õpiväljund4: Tudeng teab ja oskab rakendada varundamisvõtteid loodavale või juba olemasolevale süsteemile.

Lävend: Tudengi rakendatud varundamisplaani tulemusena on andmed tõrke eest kaitstud.

Õpiväljund5: Tudeng oskab töötada nii iseseisvalt kui ka grupis.

Lävend: Tudeng lahendab praktikumides etteantud ülesanded iseseisvalt ja leiab lahenduse iseseisva töö raames püstitatud probleemile meeskonnatöö tulemusena.

Õpiväljund6: Tudeng väljendab end korrektselt ja erialastes terminites nii kõnes kui kirjas.

Lävend: Iseseisva töö kirjatöös ja ettekandel kasutab tudeng aines omandatud termineid õiges kontekstis.

Kodutööde/Iseseisvate tööde info

Iseseisev töö toimub grupitöö vormis.Tudengid uurivad elulistel olukordadel põhinevaid juhtumeid ning pakuvad neile omalt poolt aine käigus omandatud teadmiste põhjal lahendusi. Uurimisele kuuluvad juhtumid on õppejõu poolt (edastatakse grupijuhi meilile). Iseseisva töö tulemusena valmib lühikokkuvõte probleemist, selle olemusest ning pakutud lahendusest, mis omakorda kantakse kaastudengitele suuliselt ette. Töö orienteeruv maht on 2-4 lk teksti ning ettekandele kulub orienteeruvalt 15 minutit grupi kohta. Grupis võiks olla 2-3 inimest. Töö on soovitav teostada veebivormi kaudu edastatud õpimapis või eraldi grupi jaoks loodud ühises dokumendis või kataloogis ja grupitöö lingi saab edastada õpimapi veebivormis oleva lingi kaudu.

Arvestuse kujunemine

Arvestuse saamiseks peavad olema tehtud:

1) suuliselt kaitstud kolm laborites tehtavast praktilisest ülesandest
2) päevaõpe: kantud ette grupitööna valminud iseseisev töö (juhtumiuuring).
2) kaugõpe: kantud ette individuaaltööna valminud ettekanne või viki artikkel ainet puudutaval teemal

Boonuspunkte saab:

1) Teistele teema kohta ettekande tegemise eest (kogemuse jagamine)
2) Huvitavate praktikumi ülesannete välja mõtlemise eest
3) Praktikumis, õppejõuga kokkuleppel, kaastudengite juhendamise eest
4) LUG'il jt vabavaraga seotud kogunemistel ettekande tegemise eest

Praktikumid

Sooritatakse kas virtuaallaborite keskkonnas I-Tee või ka mõnes teises arvutis.

Tähtajad

Päevaõppele:

 • Juhtumiuuring:
  • Grupid registreerida:10.11.2016
  • Grupi valmis kirjatöö esitada õpimappi 08.12.2016
  • Ettekanded: viimases loengus 15.12.2016
 • Praktikumiülesannete kaitsmise viimane tähtaeg: arvestuse päeval (15.12.2016)
 • Kordusarvestus 26.01.2017 kl 10.00 ruumis 410 - vajalik eelnev registreerumine!


Kaugõppele:

 • Ettekande (individuaaltöö või viki artikkel)
  • teema teatamine 03.03.2017
  • ettekanne teha hiljemalt 28.04.2017
 • Praktikumiülesannete kaitsmise viimane tähtaeg: arvestuse päeval

Viki artikkel

Viki artiklid panna kirja siia AST-artiklid

Tutvuge materjaliga:

PS: Mainitud vead korduvad aastast aastasse ja antud materjaliga tuleks kindlasti tutvuda. Artiklite kirjutamine on üks ettevalmistus lõputöö tegemiseks ja on soovitatav sellesse väga tõsiselt suhtuda.

 • Teema valib tudeng ning saadab selle info õppejõule läbi vastava veebivormi, mille lingi leiab õpimapi alt.
 • Õppejõud kinnitab teema
 • Artikkel tuleb esitada EIK'i vikisse
 • Leida kaastudeng kes hindab artiklit alamlehe discussion all (vt hindamismudel) - palun hinnangu juurde kirja panna ka tudengi nimi, õppegrupp ja kuupäev, millal hinnang kirjutati
 • Kui artikkel on valmis ja kaastudengi poolt hinnatud, siis tuleb sellest õppejõule teada anda, et saaks tagasisidet anda ja hinnata

Viki artikli formaat

 • Sissejuhatus
 • Sisu
  • Eelteadmised ja -tingimused artikli lugejale
  • Tehnilised nõuded (kui on)
  • Artikli sisu (vastav teemale!)
  • Näited
 • Kokkuvõte
  • Teema kokkuvõte + autori arvamus
 • Kasutatud materjalid