2Do: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 41: Line 41:
=== Võimalikud probleemkohad ===
=== Võimalikud probleemkohad ===
Projekti praeguses staadiumis on üpris keeruline ette ennustada, mis võivad osutuda selle teostamisel suurimateks proovikivideks. Eelkõige tunduvad just ''nice-to-have'' nimekirjas loetletud funktsionaalsused olevat need, mille realiseerimisel võib komistada erisuguste probleemide otsa.
Projekti praeguses staadiumis on üpris keeruline ette ennustada, mis võivad osutuda selle teostamisel suurimateks proovikivideks. Eelkõige tunduvad just ''nice-to-have'' nimekirjas loetletud funktsionaalsused olevat need, mille realiseerimisel võib komistada erisuguste probleemide otsa.
== Esialgne andmemudel ==
[[File:2Do erd1.png]]


==Tehnoloogiad==
==Tehnoloogiad==
Line 53: Line 56:
*'''05.11.17''' Must have ja nice to have funktsionaalsuste ning analüüsi lisamine
*'''05.11.17''' Must have ja nice to have funktsionaalsuste ning analüüsi lisamine
*'''12.11.17''' Retsensiooni kirjutamine meeskonnale Meeskond_Projekt
*'''12.11.17''' Retsensiooni kirjutamine meeskonnale Meeskond_Projekt
*'''15.11.17''' Lisatud andmemudel

Latest revision as of 10:38, 15 November 2017


Liikmed

 • Merike Meizner
 • Egert Närep
 • Kirstin Saluveer
 • Jaak Vaher


Idee

Luua “To-Do-list” tüüpi rakendus, mis aitab ülesandeid meeles hoida ja tähtaegadest kinni pidada. Võimalik on ülesandeid ja kohustusi lisada ning muuta. Samuti võimaldab see rakendus saada ülevaateid ülesannetest eri kategooriate, prioriteetsuse astmete ja perioodide lõikes ning teavitab lähenevatest tähtaegadest.

Rakenduse analüüs

Rakenduse eesmärk ja lühikirjeldus

2Do on rakendus tegevuste meelespidamiseks. Tihtilugu on eri ülesandeid ja kohustusi nõnda palju, et kõikide nende meelespidamine võib osutuda keeruliseks. Selleks, et olulised tähtajad ei ununeks, on abiks tegevuste ning ülesannete üles kirjutamine. 2Do abil saab luua nimekirja tegevustest, mis on vaja ära teha. Tegevuste loetelu juurde saab lisada muu vajaliku informatsiooni, nagu näiteks tähtaja, prioriteetsuse, töö eeldatava mahu/ajakulu ja kategooria. 2Do rakenduse eesmärk on seega aidata selle kasutajatel oma elu ja tegevusi paremini organiseerida. Ülesannetele prioriteetsuse ja tähtaja seadmine aitab suunata fookust ning otsustada, millise ülesande täitmise kallale peaks esmajärjekorras asuma. Nähes, kuidas ülesandeid sooritatuks märkides väheneb ootel ülesannete nimekiri, suureneb ka motivatsioon oma kohustused õigeaegselt ära teha.

Selleks et ülesanded oleksid silme ees, sisaldab rakenduse põhivaade ülesannete loetelu. Ülesandeid on võimalik sorteerida vastavalt eelistustele. Kriteeriumeid, mille järgi on võimalik ülesandeid kuvada ning järjekorda seada, võib olla rohkem kui üks. Näiteks, on võimalik ülesandeid kuvada ühe päeva piires tähtsuse järjekorras ning need võivad olla grupeeritud kategooriate kaupa. Ülesannetest parema ülevaate saamiseks oleks hea, kui peale põhivaate oleks rakenduses võimalik vaadata ülesandeid ka kalendervaates. Kohustuste ja ülesannete rägastikus orienteerumiseks oleks abiks ka otsingufunktsioon, mis annaks võimaluse otsida ülesandeid märksõna järgi. Otsingut võiks soovi korral saada piirata ka muude kriteeriumite nagu näiteks ajaperioodi või prioriteetsuse alusel.

Oma olemuselt on 2Do lihtne rakendus. Selle põhifunktsionaalsus seisnebki tegevuste lisamises, nende kuvamises ja sooritatud ülesannete maha kriipsutamises. Seatud tähtaegadest oleks kindlasti lihtsam kinni pidada, kui rakendus võimaldaks vajadusel ka meeldetuletusi seada. Rakenduse kasutaja saaks valida, kuid palju enne ülesande tähtaega ta meeldetuletust saada soovib. Selleks, et kasutajad ei seaks endale liiga utoopilisi päevade eesmärke tuleks kasuks ka, kui rakendus hoiataks, kui üheks päevaks planeeritud tegevuste ajakulu ületab kindlaks määratud tundide arvu ehk nii öelda paika pandud normi. Ajakulu andmeid võiks kasutada ka selleks, et näidata, kui suur protsent ülesannetest on juba sooritatud. Kuna 2Do on ajaplaneerimise abivahend, oleks hea, kui selle rakenduse juurde funktsionaalsuste hulka kuuluks ka varasemate ülesannete soorituste analüüs. Kui täitmata jäänud ülesannete osatähtsus on suur, on see märk, et midagi tuleks päevade planeerimises muuta. Ka varasemate soorituste analüüsi võiks olla võimalik sorteerida näiteks ajaperioodi või kategooria kaupa.

Must have funktsionaalsus

 • Ülesandeid saab lisada, muuta ja kustutada.
 • Ülesandele saab määrata tähtaja, kategooria, eeldatava ajakulu/mahukuse.
 • Ülesande juurde on võimalik lisada täiendavaid kommentaare.
 • Ülesandele määratud prioriteetsust, mahukust, kommentaare saab vajadusel muuta.
 • Ülesande saab vajadusel märkida sooritatuks.
 • Ülesande tähtaegu saab vajadusel edasi lükata.
 • Ülesannete loetelu saab kuvada.
 • Ülesannete ajalugu saab kuvada, s.t võimalik on saada ka ülevaadet sooritatud ja/või ülesannetest, mis jäid sooritamata, kuid mille tähtaeg on möödunud.
 • Ülesannete loetelu on võimalik sorteerida ja filtreerida erinevate kriteeriumite alusel.

Nice to have funktsionaalsus

 • Ülesandele on võimalik lisada meeldetuletus, näiteks saadetakse ülesande tähtaja lähenemisel e-mail või „hüppab“ meeldetuletus ekraanile.
 • Teavitused sooritamata ja tähtaja ületanud ülesannetest rakenduse avamisel. Võimalik on lükata selliste ülesannete tähtaegu edasi või märkida need mittesooritatuteks.
 • Võimalik on kasutada otsingufunktsiooni, et leida märksõna alusel üles konkreetne ülesanne.
 • Kalendervaade
 • Ülesannete eksportimise võimalus.
 • Rakendus teavitab, kui üheks päevaks planeeritakse liiga palju tegevusi. Teavitus ilmub, kui ühele päevale planeeritud tegevuste ajakulu ületab paika pandud normi.
 • Ülesannete soorituste analüüs ehk statistika selle kohta, kui palju ülesandeid on täidetud tähtaegselt, kui suur on täitmata või edasi lükatud ülesannete osatähtsus.

Võimalikud probleemkohad

Projekti praeguses staadiumis on üpris keeruline ette ennustada, mis võivad osutuda selle teostamisel suurimateks proovikivideks. Eelkõige tunduvad just nice-to-have nimekirjas loetletud funktsionaalsused olevat need, mille realiseerimisel võib komistada erisuguste probleemide otsa.

Esialgne andmemudel

Tehnoloogiad

 • C#
 • SQL
 • Windows Presentation Foundation


Blogi

 • 19.09.17 Meeskonna moodustamine
 • 22.10.17 Idee väljavalimine, wiki lehe ja TFS konto loomine
 • 05.11.17 Must have ja nice to have funktsionaalsuste ning analüüsi lisamine
 • 12.11.17 Retsensiooni kirjutamine meeskonnale Meeskond_Projekt
 • 15.11.17 Lisatud andmemudel