Revision history of "ASP.Net veebilehtede kujundamine kasutades nägusid (Veebistuudiumi materjalist)"

From ICO wiki

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 15:56, 6 April 2010Htahis (talk | contribs). . (5,480 bytes) (+5,480). . (New page: ''Järgnev jutt on jällegi pärit "Andmebaasipõhiste veebirakenduste arendamine Microsoft Visual Studio 2008 ja SQL Server 2008 baasil" õppematerjalist (lk 440-442)'' Üldiselt on tunt...)