Revision history of "Analüüs meeskonnale Duo"

From ICO wiki

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 19:16, 29 November 2013Kmichals (talk | contribs). . (1,943 bytes) (+1,943). . (Created page with "Antud rakenduse puhul on täidetud kõik juhendis olevad nõuded ja ideed on võrreldes sealtooduga veidi edasi arendatud ja mitmekesisemaks muudetud. Positiivsena jäi silma see…")