Arvutimängude areng ja mõju: Revision history

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

14 December 2020

13 December 2020

  • curprev 23:2223:22, 13 December 2020Arstre talk contribs 18,435 bytes +18,435 Created page with "== Sissejuhatus == Viimase sajandi jooksul on ühiskonnas toimunud peaaegu kõikides eluvaldkondades suured muutused. Muidugi on arvutist saanud meie elu lahutamatu osa. Inte..."