Category:Skriptimiskeeled (arhiiv)

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Skrpitimiskeeled ainekaart

Eesmärk

Õppeaine eesmärgiks on tutvustada õppijatele skriptimiskeelte vajalikkust korduvate haldustegevuste automatiseerimisel ning arendada õppijate oskuseid serverite ja tööjaamade haldamiseks.

Lühitutvustus

Õppeaines käsitletakse skriptimiskeeli kui ühte töövahendit, mille abil on võimalik süsteemide haldamiseks vajalikke tegevusi efektiivselt ning otstarbekalt sooritada ja automatiseerida. Pikemalt tutvustatakse bash kooriku programmeerimisvõimalusi, skriptimiskeelt pyhton ja soovi koraal rubyt või PowerShelli. Õppija omandab aine läbimise käigus enamlevinud srkiptimisvahendite esmase kasutusoskuse ja ülevaate tänapäeval kasutatavatest skriptimisvahenditest.

Õpiväljundid

 • Õppija mõistab skriptimise kui töövõtte vajadust ning kasutusvaldkondi.
 • Õppija teab ja tunneb enimkasutatavaid skriptimiskeeli ja nende kasutamisvõimalusi.
 • Õppija oskab kasutada skriptimiskeeli lihtsamate haldustegevuste automatiseerimiseks.
 • Õppija oskab koostada keerulisemaid skripte kasutades selleks erialast kirjandust ja sotsiaalseid keskkondi

Hinde kujunemine

Arvestuse tulemus kujuneb semestri jooksul tehtud töö baasil. Hindamisele kuuluvad iseseisva töö aruanded ehk skriptid koos dokumentatsiooniga (30% ulatuses) ning praktilised kontrolltööd (40% ulatuses). Kontrolltööd koosnevad praktilistest arvuti abil lahendatavatest skriptimisülesannetest. Arvestustööd saab teha semestri jooksul (kui kodutööd/kontrolltööd on tehtud) või arvestuse päeval.

Iseseisev töö koosneb kahest hinnatavast plokist:

 • Bash
 • Python (mille võib soovi korral asendada Ruby, Perli või PowerShelliga)

Igas plokis tuleb õppijal koostada aruanne, mis koosneb juhendist ja enda loodud skriptist. Iseseisva tööna tuleb teha kokku kaks aruannet.

Üldist

Anna teada, mida aines paremaks võiks teha (keelatud pole ka lihtsalt soovitused/kiitused/laitused

Skriptimiskeeled aine muudatuste ideed

Eelmiste voorude tagasiside

File:Kaugõppe tagasiside koos kommentaaridega 2013 Sügis.pdf

Loengusalvestused 2014 sügis kaugõppele

Üldine link: https://echo360.e-ope.ee/ess/portal/section/a7bec2d8-1c58-4228-81f0-38cc032a0d21


Kaugõpe 2014 sügis 27. september 2014.a. Sissejuhatus + Bash algus

Kaugõpe 2014 sügis 28. september 2014.a. Bash

Kaugõpe 2014-10-17 10:00 Bash

Kaugõpe 2014-10-17 12:00 Bash

Kaugõpe 2014-10-18 16:00 Bash

Kaugõpe, 2014-11-08 16:00 Python

Bash

Bash loengumaterjal


Loengute videod 2014 kevad

Enesetest aine bash osa eelduse kontrolliks

Materjal, mille läbitöötamine asendab BASH loengutes kaasatöötamist

Loengute ja praktikumide salvestused -- eelmiste aastate omad


Esimene bash loeng - sissejuhatus päevaõppele 05.02.2013


Tunnis lahendatud näited leiab siit - Bash näited 2013

Kiiruse peale lahendatavad ülesanded. Punkte saab esimene töötav lahendus Bash quests 2014


Bash arvestuse saamiseks tuleb teha kodutöö, mis koosneb kahest osast (vaata loengumaterjali) ja sooritada arvestustöö kas tunnis või arvestuse päeval. Arvestustöö tegemise eelduseks on esitatud kodutöö.

Tunnis antud ülesanded

http://enos.itcollege.ee/~mernits/skriptimine/robot.itcollege.ee-access.log.zip

http://www.grymoire.com/Unix/Sh.html Hea materjal algajale

Bash Kodutöö 1 - failiteenus

Looge skript, mis jagaks etteantud grupile uue kausta

jaga KAUST GRUPP <JAGATUD KAUST>

Skript teeb järgnevat

 • paigaldab samba (see osa pole kohustuslik)
 • loob kausta KAUST (kui vaja)
 • loob grupi GRUPP (kui vaja)
 • lisab grupile sobivad read smb.conf faili ja teeb failiserveri teenusele reload'i

Failiserveri loeng

Veebiserveri loeng

Kes jõuab teeb enne konfiguratsioonist koopia ja teeb muudatused koopiasse. Koopiat testitakse testparm korraldusega ja kopeeritakse alles seejäral fail üle

Tunnis antud näide

Bash kodutöö 2 - veebihosting/veebiteenus

Looge skript, mis looks uue veebkodu Kasutaja sisestab:

loo-kodu www.minuveebisait.ee
 • Skript paigaldab apache2 serveri, kui see puudub
 • Loob nimelahenduse (lihtsalt /etc/hosts failis)
 • Kopeerib vaikimisi veebisaidi ja modifitseerib index.html faili sisu vastavalt loodavale lehele
 • Abimaterjal Virtualhost apache2 näitel Veebiserveri labor v.2


The only way to really learn scripting is to write scripts

Praktika

 • Esimeses praktikumis installeeritakse Ubuntu töölaud ja luuakse lihtsamaid skripte


Tunnis antud ülesanded (BASH)

Teha skript, mis loeb käsurealt ip aadressi ja nime,
 ning lisab loetud andmed /etc/hosts faili (5p, 3p, 2p)

Bash quests 2013 - leht neile, kellel pole bash kodutöö teema ideed...

Skriptimiskeeled aine aruanded 2010 sügis

Teemad

Python

Loengumaterjal ODP vormingus

Päevaõppe loengu salvestus 19.märts.2013

Lisamaterjal (algajad saavad siit abi isegi siis, kui programmeerimise algõpe jäi puudulikuks)

http://learnpythonthehardway.org/book/ - Selle materjali läbimine asendab loengutes kohalkäimist

http://www.codecademy.com/tracks/python - Väga hea algus algajale

https://courses.cs.ut.ee/all/MTAT.03.100/2012_fall/uploads/opik/ - Suurepärane materjal

Python tunnis tehtud näited‎

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

import urllib
from PIL import Image
import string

VIIRUS='uggc://vztf.kxpq.pbz/pbzvpf/clguba.cat'#see funktsioon jäta viimaseks!
def make_rot_n(n):
 lc = string.lowercase
 trans = string.maketrans(lc, lc[n:] + lc[:n])
 return lambda s: string.translate(s, trans)

rot13 = make_rot_n(13)


fh = urllib.urlopen(rot13(VIIRUS))


localFile = open('v.png', 'w')


localFile.write(fh.read())


localFile.close()


f = Image.open("v.png").show()PowerShell

Paigaldage Windows Management Framework 5.0 Preview http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44987


Skriptimiskeeled: powershelli kodutööd 2012, kevad, päevaõpe

PowerShelli arvestusülesanne 2011, sügis, kaugõpe

PowerShell scriptimiskeele tutvustus, peamised kasutatavad käsud

Tutvustus


PowerShelli paigaldus

PowerShelli seaded

 • Käsk, millega loengus allkirjanõude väljalülitasime
  • Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy unrestricted

Praktika

 • Loo alias Get-Process cmdleti jaoks: prots
 • Loo funktsioon näitamaks kõiki printereid nimega printerid
 • Ekspordi alias
 • Salvesta loodud funktsioon profiili

Näited

Esimese loengu näited: PowerShell

Esimese loengu näited: PowerShell (2011, päevaõpe)

PowerShell skriptimiskeskkonna alus- ja põhimõisted

Sissejuhatus

Muutujad ja massiivid

If, kordused ja konveierid

Tunni näited

Tunninäide: 7.02.2012, Powershell

Praktika

 • Võta system EventLog'ist 25 viimast sündmust ja ekspordi need CSV faili
 • Leia application EventLog'ist enim kirjeid loonud rakendus
 • Käivita Notepad ning leia seejärel vastav protsess ja tee kindlaks PID
 • Leia enim mäluruumi kasutav protsess ja sulge see

PowerShell skriptimiskeskkonnas WMI objektide kasutamine

Sissejuhatus


Näited

PowerShell skriptimiskeskkonnas IIS veebiserveri haldamine

Praktika

 • Koosta skript, mis:
  • paigaldaks IIS veebiserveri
  • Kustutaks Default Web Site
  • Looks uue veebilehe, mille füüsiline asukoht oleks C:\www
   • Kontrolliks ka eelnevalt kataloogi olemasolu ning vajadusel looks selle
 • Koosta skrpit, mis genereeriks veebilehe, mis sisaldaks töötavate protsesside loetelu ja nende ressursikasutusesinfot ja viimast viit kirjet system EventLog'ist
  • See skript peab väskendama infot viieminutilise intervalliga


Kaughaldus PowerShelli abil

Teooria

Praktika

Mida uut tuleb PowerShell 5.0 versioonis

Windows Management Framework 5.0 - http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44987 'OneGet' - apt-get powershellileFind-Package näited

Find-Package -Name Java -AllVersions
Find-Package -Name Eclipse -MinimumVersion 4.1 -MaximumVersion 4.3
Find-Package -Name Java, Eclipse-kepler, WinRAR | Install-Package

Pakkide allikaid võib lisada, kuid üks on vaikimisi kaasas PS5 preview versiooniga: Chocolatey

Get-Command -Module OneGet
Get-PackageSource
Install-Package git
Update-Package git
Uninstall-Package git

http://docs.nuget.org/docs/reference/package-manager-console-powershell-reference

PowerShell kodutööd

1. Teha skript, mis logib sisse BasicAuth abil kaitstud veebilehele ja laeb sealt alla faili.

Skripti parameetrid on 1. url 2. username [3.password]

Skript küsib parooli kasutajalt, kui seda pole ette antud käsurealt.

Skript laeb alla faili mis on url abil antud.


N2iteurl: http://enos.itcollege.ee/~mernits/basicauth/kala.html Kasutajanimi robot ja parool on kala


Vanad kontrolltööd ja arvestustööd

Skriptimiskeelte arvestustööd ja kontrolltööd

This category currently contains no pages or media.