Revision history of "Category talk:Erialatutvustus 2012"

From ICO wiki

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 03:04, 31 October 2012Jmotoren (talk | contribs). . (6,988 bytes) (+6,988). . (Created page with 'Aine õpingukorraldus ja erialatutvustus pakkus kõikidele meile suurepärast võimalust tutvuda sellega, mis ootab meid tulevikus pärast IT-kooli lõpetamist ja mis ootab meid …')