Eetiline häkkimine, selle võimalused ja ohud: Revision history

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

5 May 2022

2 May 2022

  • curprev 21:3921:39, 2 May 2022Samoss talk contribs 24,786 bytes +24,786 Created page with "==Sissejuhatus== Eetiline häkkimine on turvapraktika, kus palgatud häkker proovib IT süsteemi sisse murda, simuleerides pahaloomulist küberrünnakut <ref name="üks">‘E..."