INF-HW-K2022: Revision history

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

6 September 2023

  • curprev 14:3714:37, 6 September 2023Edlaug talk contribs 6,951 bytes +6,951 Created page with "aine nimetus eesti keeles: '''Sissejuhatus infotehnoloogiasse ja riistvarasse'''<br> aine nimetus inglise keeles: '''Introduction to Informatics and hardware'''<br> aine kood: '''ICA0012'''<br> aine maht: '''6 EAP''' Kaks esimest nädalat semestris toimuvad ainult loengud ja praktikume ei toimu. Seejärel ülejäänud 3-16 õppenädalal toimuvad ainult praktikumid ja loenguid siis enam ei ole. '''Oleme täielikult distantsõppes kuniks kestab pandeemia.''' Anda lühi..."