Difference between revisions of "ISPConf 3 Ubuntu serverile 13.04"

From ICO wiki
(Kokkuvõte)
(Aare)
Line 946: Line 946:
 
===Aare===
 
===Aare===
  
ISPConf 3 puhul oli tegemist meie jaoks väga mahuka väljakutsega ja sellele kulus ka omajagu aega. Lõpuks õnnesestus teenus ikkagi ilusti tööle saada. Suur abi oli grupitööst meile mõlemile, mõne asja peale tulin mina, mõne asja peale Ülo. Üldiselt oli väga sobilik grupitöö variant, kuna üksinda tehes oleksin valinud vähem mahukama teenuse.
+
ISPConf 3 puhul oli tegemist meie jaoks väga mahuka väljakutsega ja sellele kulus ka omajagu aega. Lõpuks õnnestus teenus ka ilusti tööle saada. Suur abi oli grupitööst meile mõlemile, mõne asja peale tulin mina, mõne asja peale Ülo. Üldiselt oli väga sobilik grupitöö variant, kuna üksinda tehes oleksin valinud vähem mahukama teenuse.
  
 
=Kasutatud kirjandus=
 
=Kasutatud kirjandus=

Revision as of 16:33, 8 January 2014

Sissejuhatus

ISPConf 3 on veebiliidese kaudu kasutatav veebimajutuse kontrollkeskkond, mis võimaldab hallata ja konfigigureerida mitmeid teenuseid nagu näiteks: apache2 või nginx veebiserver, Postfix mailserver, Courier või Dovecot IMAP/POP3 server, MySQL, BIND või MyDNS nimeserver, PureFTPd, SpamAssasin jms.

Eelkõige on ISPConf suunatud veebimajutus teenuse pakkujatele.

Veebiliidesele juurdepääs on võimalik 3-l tasemel:

 • administraatoritel
 • edasimüüjatel
 • klientidel.

Internetis on tutvumiseks olemas ka juurdepääs demoversioonile aadressil: http://demo3.ispconfig.org/

Administraatorina saad siseneda, kasutades login: admin ja password: demo

Edasimüüjana sisenedes kasuta: login: reseller ja password: demo

Kliendina kasuta: login: client ja password: demo.

Alljärgnev juhend õpetab teid, kuidas Ubuntu serveriga (13.04) virtuaalmasinat ettevalmistada ISPConf 3 installeerimiseks. Veebiserverina kasutame apache2-te, nimeserverina BIND-i ja IMAP/POP3 serverina Dovecot-i.

Virtuaalmasina ettevalmistus ISPConf 3 installeerimiseks

Kõigepealt installeerime Ubuntu serveri (ver. 13.04) Virtualboxi. Virtualboxis eraldame loodavale serverile 1024 MB mälu, loome virtuaalse dünaamilise kõvaketta ja 2 võrguadapterit. Esimese võrguadapteri ühendame NAT võrguga ja teine host-only adapter virtuaalsete ühenduste tarvis. Serveri paigaldamise käigus paigaldame ühtlasi ka OpenSSH serveri, et hiljem oleks lihtsam desktop arvutilt serveriga ühendust luua.

Võrgu seadistus

Kuna server vajab püsivat IP aadressi, siis teeme meie võrguadapterite seadistustes järgmised muudatused. Kõigepealt muudame /etc/network/interfaces faili sisu. Meie kasutasime selleks tekstiredaktorit nano.

nano /etc/network/interfaces

Selline peab olema faili /etc/network/interfaces sisu.

 The loopback network interface
 auto lo 
 iface lo inet loopback 
 The primary network interface
 auto eth0 
 iface eth0 inet dhcp
 
 auto eth1 
 iface eth1 inet static
    address 192.168.0.100
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.0.0
    broadcast 192.168.0.255
    gateway 192.168.0.1
    dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4

Peale võrgu seadistuse muutmist, tuleb teha restart võrguseadistustele. Selleks sisestame terminali

/etc/init.d/networking restart

Järgnevalt teeme muudatused /etc/hosts faili. Kuna andsime oma serveri nimeks server1 ja domeeninimeks pingviin.com, siis peame lisama /etc/hosts faili rea 192.168.0.100 --->server1.pingviin.com---> server1.

nano /etc/hosts

/etc/hosts faili sisu on järgmine

127.0.0.1    localhost.localdomain  localhost 
192.168.0.100  server1.pingviin.com  server1 

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1   ip6-localhost ip6-loopback 
fe00::0 ip6-localnet 
ff00::0 ip6-mcastprefix 
ff02::1 ip6-allnodes 
ff02::2 ip6-allrouters 

Muudame failis /etc/hostname järgmise käsuga masina nime

echo server1.pingviin.com > /etc/hostname

Seejärel teeme teenusele restardi

/etc/init.d/hostname restart

Järgnevate käskudega saame kontrollida, kas kõik siiamaani toimib.

hostname
hostname –f

Mõlema käsu puhul peab väljundiks tulema

server1.pingviin.com

/etc/apt/sources.list faili modifitseerimine

Kontrollime, et failis /etc/apt/sources.list oleksid lubatud universe and multiverse repositooriumid.

nano /etc/apt/sources.list

#
#deb cdrom:[Ubuntu-Server 13.04 _Raring Ringtail_ - Release amd64 (20130423.1)]/ raring main restricted
#deb cdrom:[Ubuntu-Server 13.04 _Raring Ringtail_ - Release amd64 (20130423.1)]/ raring main restricted
# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
# newer versions of the distribution.
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring main restricted
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring main restricted
## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring-updates main restricted
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring-updates main restricted
## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any
## review or updates from the Ubuntu security team.
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring universe
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring universe
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring-updates universe
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring-updates universe
## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
## your rights to use the software. Also, please note that software in
## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
## security team.
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring multiverse
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring multiverse
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring-updates multiverse
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring-updates multiverse
## N.B. software from this repository may not have been tested as
## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
## or updates from the Ubuntu security team.
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring-backports main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu raring-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu raring-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu raring-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu raring-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu raring-security multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu raring-security multiverse
## Uncomment the following two lines to add software from Canonical's
## 'partner' repository.
## This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical and the
## respective vendors as a service to Ubuntu users.
# deb http://archive.canonical.com/ubuntu raring partner
# deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu raring partner
## Uncomment the following two lines to add software from Ubuntu's
## 'extras' repository.
## This software is not part of Ubuntu, but is offered by third-party
## developers who want to ship their latest software.
# deb http://extras.ubuntu.com/ubuntu raring main
# deb-src http://extras.ubuntu.com/ubuntu raring main


Peale seda värskendame repositooriumid käsuga:

apt-get update

ja paigaldame viimased uuendused:

apt-get upgrade

Peale uuenduste paigaldamist, tuleb teha serverile restart

reboot

Shelli vahetamine

Kuna meil on vaja serveris kasutada /bin/bash-i, mitte /bin/dash-i , siis shelli vahetamiseks kasutame käsku.

dpkg-reconfigure dash

Vastus küsimusele on värviliselt välja toodud.

Use dash as the default system shell (/bin/sh)? <--No

Kui me shelli ei vahetaks, siis ISPConfig`i install ei õnnestu, sest ISPConfigi paigaldamisel kasutatakse skripte, mis /bin/dash-iga ei käivitu või siis põhjustavad hiljem süsteemi ebastabiilsust.

AppArmor`i väljalülitamine

AppArmor on turvalisuse suurendamiseks loodud moodul (samalaadne SELinuxi-ga). Kuid tihti põhjustab just see süsteemis anomaaliaid, millede tuvastamine võtab kaua aega. Sellepärast on vajalik AppArmor väljalülitada ja ka eemaldada.

/etc/init.d/apparmor stop
update-rc.d -f apparmor remove
apt-get remove apparmor apparmor-utils

Süsteemi kella sünroniseerimine

On hea tava, et süsteemi kell oleks alati õige, selleks sisestame terminali

apt-get install ntp ntpdate

Postfix, Dovecot, MySQL, phpMyAdmin, rkhunter, binutils paigaldamine

Järgmisena saame paigaldada Postfix-i, MySQL-i, Dovecot-i, rkhunter-i, binutils ja muu vajaliku käsuga

apt-get install postfix postfix-mysql postfix-doc mysql-client mysql-server openssl getmail4 rkhunter binutils 
dovecot-imapd dovecot-pop3d dovecot-mysql dovecot-sieve sudo

Peale käsu sisestamist vasta alljärgnevatele küsimustele:

New password for the MySQL "root" user: <-- sinurootSQLparool
Repeat password for the MySQL "root" user: <-- sinurootSQLparool
General type of mail configuration: <-- Internet Site
System mail name: <-- server1.pingviin.com

Järgmiseks tuleb Postfix`i master.cf failis submission ja smtps sektsioonides trellid eest ära võtta. Read mille ees trelle olla ei tohi on rohelised.

nano /etc/postfix/master.cf

...
submission inet n    -    -    -    -    smtpd
-o syslog_name=postfix/submission
-o smtpd_tls_security_level=encrypt
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
# -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
# -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions
# -o smtpd_helo_restrictions=$mua_helo_restrictions
# -o smtpd_sender_restrictions=$mua_sender_restrictions
-o smtpd_recipient_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
smtps   inet n    -    -    -    -    smtpd
-o syslog_name=postfix/smtps
-o smtpd_tls_wrappermode=yes
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
# -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
# -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions
# -o smtpd_helo_restrictions=$mua_helo_restrictions
# -o smtpd_sender_restrictions=$mua_sender_restrictions
-o smtpd_recipient_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
...

Peale muudatuste tegemist tuleb Postfix`ile teha restart

/etc/init.d/postfix restart

Selleks, et MySQL kuulaks kõiki liideseid, mitte ainult 127.0.0.1, tuleb väljakommenteerida bind-address = 127.0.0.1 , nagu allpool näidatud...

nano /etc/mysql/my.cnf
...
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
# bind-address      = 127.0.0.1
...

Seejärel taaskäivitame MySQL`i

/etc/init.d/mysql restart

Selleks, et kontrollida võrk on töökorras siseta käsk

netstat -tap | grep mysql

Väljund peaks välja nägema umbes selline:

root@server1:~# netstat -tap | grep mysql

tcp    0   0 *:mysql         *:*           LISTEN   21298/mysqld

root@server1:~#

Amavisd-new, SpamAssassin, Clamav paigaldamine

Selleks, et paigaldada amavisd-new, SpamAssasin ja Clamav sisestame käsu

apt-get install amavisd-new spamassassin clamav clamav-daemon zoo unzip bzip2 arj nomarch lzop cabextract 
apt-listchanges libnet-ldap-perl libauthen-sasl-perl clamav-docs daemon libio-string-perl libio-socket-ssl-perl
libnet-ident-perl zip libnet-dns-perl

Apache2, PHP5, phpMyAdmin, FCGI, suExec, Pear ja mcrypt paigaldamine

Apache2, PHP5, phpMyAdmin, FCGI, suExec, Pear ja mcrypt istallime järgmise käsuga

apt-get install apache2 apache2.2-common apache2-doc apache2-mpm-prefork apache2-utils libexpat1 ssl-cert 
libapache2-mod-php5 php5 php5-common php5-gd php5-mysql php5-imap phpmyadmin php5-cli php5-cgi
libapache2-mod-fcgid apache2-suexec php-pear php-auth php5-mcrypt mcrypt php5-imagick imagemagick
libapache2-mod-suphp libruby libapache2-mod-ruby libapache2-mod-python php5-curl php5-intl php5-memcache
php5-memcached php5-ming php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc
php5-xsl memcached

Paigalduse käigus näed küsimusi, mille vastused on ära toodud värvilisena.

Web server to reconfigure automatically: <-- apache2
Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common? <-- No 

Seejärel siseta järgmine käsk, et aktiveerida Apache mooduleid suexec, rewrite, ssl, actions, ja include

a2enmod suexec rewrite ssl actions include

ja kui soovid kasutada WebDAV-i, siis tuleb aktiveerida ka moodulid dav, dav_fs ja auth_digest

a2enmod dav_fs dav auth_digest

Järgmiseks tuleks avada fail /etc/apache2/mods-available/suphp.conf

nano /etc/apache2/mods-available/suphp.conf

ja selles failis tuleks välja kommenteerida rida <FilesMatch "\.ph(p3?|tml)$">
ja lisame rea AddType application/x-httpd-suphp .php .php3 .php4 .php5 .phtml , vastasel juhul hakkaks iga PHP fail käivituma suPHP all.

...
<IfModule mod_suphp.c>
# <FilesMatch "\.ph(p3?|tml)$">
  #  SetHandler application/x-httpd-suphp
  #</FilesMatch>
   AddType application/x-httpd-suphp .php .php3 .php4 .php5 .phtml
   suPHP_AddHandler application/x-httpd-suphp
...

Teeme Apache`le restardi, et tehtud muudatused saaksid jõustuda

/etc/init.d/apache2 restart

Nüüd muudame /etc/mime.types faili selleks, et Ruby failid laiendiga .rb oleksid samuti toetatud.

nano /etc/mime.types

Selleks peame failis välja kommentaarima järgmise rea application/x-ruby

...
# application/x-ruby               rb
...

Teeme Apache`le uuesti restardi, et tehtud muudatused saaksid jõustuda

 /etc/init.d/apache2 restart

Xcache

Xcache on PHP koodi kiirendi selleks, et kiirendada ja optimeerida PHP koodi. See on vägagi soovitatud, et oleks installeeritud PHP kiirendaja selleks et PHP lehed kiiremini laeksid. Selleks sisestame terminalis

apt-get install php5-xcache

ja teeme Apache`le restardi

/etc/init.d/apache2 restart

PHP-FPM

Alates ISPConfig 3.0.5 versioonist kasutatakse seal koos apachega eraldi PHP modulit : PHP-FPM.

Et seda PHP-FPM moodulit koos Apachega kasutada, vajame apache moodulit mod_fastcgi

PHP-FPM ja apache mooduli mod_fastcgi saame installida käsuga:

apt-get install libapache2-mod-fastcgi php5-fpm

Aktiveerime mooduli

a2enmod actions fastcgi alias

Teeme Apache`le restardi.

/etc/init.d/apache2 restart

Mailman

Alates versioonist 3.0.4, ISPConfig võimaldab ka hallata (luua/muuta/kustutada) Mailman maili nimekirju. Kui soovid seda võimalust kasutada, siis saad paigaldada Mailman'i järgneva käsuga:

apt-get install mailman

Installi käigus tuleb valida keel

Languages to support: <-- en  
Missing site list <-- Ok

Selleks, et saaks Mailman`i käivitada tuleb luua maili nimekiri nimega mailman

newlist mailman

Terminal väljastab järneva jutu, kus pead sisestama ka mailmani listi haldava administraatori emaili aadressi ja ka salasõna

root@server1:~# newlist mailman
Enter the email of the person running the list: <-- administaatori emaili aadress, näit. listadmin@pingviin.com
Initial mailman password: <-- administraatori password mailmani listi jaoks
To finish creating your mailing list, you must edit your /etc/aliases (or
equivalent) file by adding the following lines, and possibly running the
`newaliases' program:

## mailman mailing list
mailman: "|/var/lib/mailman/mail/mailman post mailman"
mailman-admin: "|/var/lib/mailman/mail/mailman admin mailman"
mailman-bounces: "|/var/lib/mailman/mail/mailman bounces mailman"
mailman-confirm: "|/var/lib/mailman/mail/mailman confirm mailman"
mailman-join: "|/var/lib/mailman/mail/mailman join mailman"
mailman-leave: "|/var/lib/mailman/mail/mailman leave mailman"
mailman-owner: "|/var/lib/mailman/mail/mailman owner mailman"
mailman-request: "|/var/lib/mailman/mail/mailman request mailman"
mailman-subscribe: "|/var/lib/mailman/mail/mailman subscribe mailman"
mailman-unsubscribe: "|/var/lib/mailman/mail/mailman unsubscribe mailman"

Hit enter to notify mailman owner... <-- ENTER

root@server1:~#

Avame faili /etc/aliases

nano /etc/aliases

ja lisame sinna vajalikud read

...
## mailman mailing list
mailman:       "|/var/lib/mailman/mail/mailman post mailman"
mailman-admin:    "|/var/lib/mailman/mail/mailman admin mailman"
mailman-bounces:   "|/var/lib/mailman/mail/mailman bounces mailman"
mailman-confirm:   "|/var/lib/mailman/mail/mailman confirm mailman"
mailman-join:     "|/var/lib/mailman/mail/mailman join mailman"
mailman-leave:    "|/var/lib/mailman/mail/mailman leave mailman"
mailman-owner:    "|/var/lib/mailman/mail/mailman owner mailman"
mailman-request:   "|/var/lib/mailman/mail/mailman request mailman"
mailman-subscribe:  "|/var/lib/mailman/mail/mailman subscribe mailman"
mailman-unsubscribe: "|/var/lib/mailman/mail/mailman unsubscribe mailman"

Käivitame lisatud aliased

newaliases

ja teeme Postfix`ile restardi

/etc/init.d/postfix restart

Aktiveerime Mailman`i Apache konfiguratsiooni.

ln -s /etc/mailman/apache.conf /etc/apache2/conf.d/mailman.conf

seejärel teeme Apache`le restardi

/etc/init.d/apache2 restart

ning käivitame Mailman deemoni.

/etc/init.d/mailman start

PureFTPd ja Quota

PureFTP ja Quota paigaldame järgmise käsuga

apt-get install pure-ftpd-common pure-ftpd-mysql quota quotatool

Modifitseerime /etc/default/pure-ftpd-common faili

nano /etc/default/pure-ftpd-common

ja veendume, et failis oleksid järgmised kirjed STANDALONE_OR_INETD=standalone ja VIRTUALCHROOT=true

...
STANDALONE_OR_INETD=standalone
...
VIRTUALCHROOT=true
...

Järgmiseks konfigureerime PureFTPd, et lubada FTP ja TLS sessioone. FTP on väga ebaturvaline protoko, sest kõik salasõnad ja kogu andmevahetus toimub avatekstiga. Kasutades TLS protokolli saame andmevahetuse muuta turvaliseks, sest kogu andmevahetus krüpteeritakse.

Et seadistada PureFTPd, kasutama TLS sesioone anname terminali käsu

echo 1 > /etc/pure-ftpd/conf/TLS

Selleks, et kasutada TLS`i tuleb luua SSL sertifikaat ja koht kuhu sertifikaat salvestada. Selleks loome kõigepealt vajaliku kausta

mkdir -p /etc/ssl/private/

ja seejärel genereerime SSL sertifikaadi sisestades terminali:

openssl req -x509 -nodes -days 7300 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem -out 
/etc/ssl/private/pure-ftpd.pem

Sertifikaati luues küsitakse teilt andmeid. Näidis vastused küsimustele allpool värviliselt:

Country Name (2 letter code) [AU]: <-- EE
State or Province Name (full name) [Some-State]: <-- Harju
Locality Name (eg, city) []: <-- Tallinn
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: <-- Pingviin AS
Organizational Unit Name (eg, section) []: <-- IT
Common Name (eg, YOUR name) []: <-- server1.pingviin.com
Email Address []: <-- nimi@pingviin.com

SSL sertifikaadi õiguste muutmine

chmod 600 /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem

Teeme PureFTPd`le restardi

/etc/init.d/pure-ftpd-mysql restart

Et saaks kasutada Quota't peame muutma /etc/fstab faili.

nano /etc/fstab

# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
/dev/mapper/server1--vg-root /        ext4  errors=remount-ro,usrjquota=quota.user,grpjquota=quota.group,jqfmt=vfsv0 0    1
# /boot was on /dev/sda1 during installation
UUID=9b8299f1-b2a2-4231-9ba1-4540fad76b0f /boot      ext2  defaults    0    2
/dev/mapper/server1--vg-swap_1 none      swap  sw       0    0

Aktiveerime quota järgnevate käskudega

mount -o remount /
quotacheck -avugm
quotaon –avug

BIND DNS Server

BIND9 nimeserveri saame paigaldada järgneva käsuga

apt-get install bind9 dnsutils

Vlogger, Webalizer ja AWstats

Vlogger, Webalizer ja AWstats installitakse järgmiselt:

apt-get install vlogger webalizer awstats geoip-database libclass-dbi-mysql-perl

Seejärel avame faili /etc/cron.d/awstats ja kommenteerime välja kogu sisu.

nano /etc/cron.d/awstats
#MAILTO=root

#*/10 * * * * www-data [ -x /usr/share/awstats/tools/update.sh ] && /usr/share/awstats/tools/update.sh
 
# Generate static reports:
#10 03 * * * www-data [ -x /usr/share/awstats/tools/buildstatic.sh ] && /usr/share/awstats/tools/buildstatic.sh

Jailkit

Jailkit on vajalik üksnes siis kui tahetakse SSH kasutajaid chroot'ida ehk muuta nende kasutajate root directory 't.

TÄHTIS! - Jailkit tuleb paigaldada enne ISPConfig 3 paigaldust. Kui ISPConfig on juba paigaldatud, siis Jailkiti paigaldamine ei õnnestu!

Jailkit saab paigaldada viies lädi järgmised operatsioonid.

apt-get install build-essential autoconf automake1.9 libtool flex bison debhelper binutils-gold
cd /tmp
wget http://olivier.sessink.nl/jailkit/jailkit-2.15.tar.gz
tar xvfz jailkit-2.15.tar.gz
cd jailkit-2.15
./debian/rules binary
cd ..
dpkg -i jailkit_2.15-1_*.deb
rm -rf jailkit-2.15*

fail2ban

Fail2ban'i paigaldamine on kasutaja äranägemisel, kuid soovitatav, sest ISPConfig proovib monitoorida neid logisid.

apt-get install fail2ban

Selleks, et fail2ban monitooriks PureFTPd ja Dovecot`i, loome faili /etc/fail2ban/jail.local

nano /etc/fail2ban/jail.local

[pureftpd]
enabled = true
port   = ftp
filter  = pureftpd
logpath = /var/log/syslog
maxretry = 3

[dovecot-pop3imap]
enabled = true
filter = dovecot-pop3imap
action = iptables-multiport[name=dovecot-pop3imap, port="pop3,pop3s,imap,imaps", protocol=tcp]
logpath = /var/log/mail.log
maxretry = 5

[sasl]
enabled = true
port   = smtp
filter  = sasl
logpath = /var/log/mail.log
maxretry = 3

Loome järgmised 2 filterfaili.

nano /etc/fail2ban/filter.d/pureftpd.conf

[Definition]
failregex = .*pure-ftpd: \(.*@<HOST>\) \[WARNING\] Authentication failed for user.*
ignoreregex =

nano /etc/fail2ban/filter.d/dovecot-pop3imap.conf

[Definition]
failregex = (?: pop3-login|imap-login): .*(?:Authentication failure|Aborted login \(auth failed|Aborted login \(tried to use disabled|Disconnected \(auth failed|Aborted login \(\d+ authentication attempts).*rip=(?P<host>\S*),.*
ignoreregex =

Seejärel teeme fail2ban`ile restardi

/etc/init.d/fail2ban restart

SquirrelMail

Et paigaldada SquirrelMail'i Webmail klienti anname terminalis käsu:

apt-get install squirrelmail

Seejärel seadistame SquirrelMail`i

squirrelmail-configure

Peame SquirreMaili seadistama, et kasutada Dovecote-IMAP/POP3 serverit.

Main Menu --
1. Organization Preferences
2. Server Settings
3. Folder Defaults
4. General Options
5. Themes
6. Address Books
7. Message of the Day (MOTD)
8. Plugins
9. Database
10. Languages
D. Set pre-defined settings for specific IMAP servers
C  Turn color on
S  Save data
Q  Quit
Command >> <-- D 

SquirrelMail Configuration : Read: config.php
---------------------------------------
While we have been building SquirrelMail, we have discovered some
preferences that work better with some servers that don't work so
well with others. If you select your IMAP server, this option will
set some pre-defined settings for that server.
Please note that you will still need to go through and make sure
everything is correct. This does not change everything. There are
only a few settings that this will change.
Please select your IMAP server:
  bincimap  = Binc IMAP server
  courier   = Courier IMAP server
  cyrus    = Cyrus IMAP server
  dovecot   = Dovecot Secure IMAP server
  exchange  = Microsoft Exchange IMAP server
  hmailserver = hMailServer
  macosx   = Mac OS X Mailserver
  mercury32  = Mercury/32
  uw     = University of Washington's IMAP server
  gmail    = IMAP access to Google mail (Gmail) accounts
  quit    = Do not change anything
  Command >> <-- dovecot

SquirrelMail Configuration : Read: config.php
---------------------------------------------------------
While we have been building SquirrelMail, we have discovered some
preferences that work better with some servers that don't work so
well with others. If you select your IMAP server, this option will
set some pre-defined settings for that server.

Please note that you will still need to go through and make sure
everything is correct. This does not change everything. There are
only a few settings that this will change.

Please select your IMAP server:
  bincimap  = Binc IMAP server
  courier   = Courier IMAP server
  cyrus    = Cyrus IMAP server
  dovecot   = Dovecot Secure IMAP server
  exchange  = Microsoft Exchange IMAP server
  hmailserver = hMailServer
  macosx   = Mac OS X Mailserver
  mercury32  = Mercury/32
  uw     = University of Washington's IMAP server
  gmail    = IMAP access to Google mail (Gmail) accounts

  quit    = Do not change anything
Command >> dovecot

       imap_server_type = dovecot
    default_folder_prefix = <none>
         trash_folder = Trash
         sent_folder = Sent
         draft_folder = Drafts
      show_prefix_option = false
     default_sub_of_inbox = false
show_contain_subfolders_option = false
      optional_delimiter = detect
        delete_folder = false

Press any key to continue... <-- vajuta Enter 

SquirrelMail Configuration : Read: config.php (1.4.0)
---------------------------------------------------------
Main Menu --
1. Organization Preferences
2. Server Settings
3. Folder Defaults
4. General Options
5. Themes
6. Address Books
7. Message of the Day (MOTD)
8. Plugins
9. Database
10. Languages

D. Set pre-defined settings for specific IMAP servers

C  Turn color on
S  Save data
Q  Quit

Command >> <-- S 

SquirrelMail Configuration : Read: config.php (1.4.0)
---------------------------------------------------------
Main Menu --
1. Organization Preferences
2. Server Settings
3. Folder Defaults
4. General Options
5. Themes
6. Address Books
7. Message of the Day (MOTD)
8. Plugins
9. Database
10. Languages

D. Set pre-defined settings for specific IMAP servers

C  Turn color on
S  Save data
Q  Quit

Command >> <-- Q

Nüüd seadistame SquirrelMail`i selliselt, et seda saaks kasutada kas squirrelmail või webmail aliastega.

cd /etc/apache2/conf.d/
ln -s ../../squirrelmail/apache.conf squirrelmail.conf
/etc/init.d/apache2 reload

Avame faili /etc/apache2/conf.d/squirrelmail.conf

nano /etc/apache2/conf.d/squirrelmail.conf

Lisada sinna read, mis on märgitud punase kirjaga

... <Directory /usr/share/squirrelmail>

 Options FollowSymLinks
 <IfModule mod_php5.c>
  application/x-httpd-php .php
  php_flag magic_quotes_gpc Off
  php_flag track_vars On
  php_admin_flag allow_url_fopen Off
  php_value include_path .
  php_admin_value upload_tmp_dir /var/lib/squirrelmail/tmp
  php_admin_value open_basedir /usr/share/squirrelmail:/etc/squirrelmail:/var/lib/squirrelmail:/etc/hostname:/etc/mailname
  php_flag register_globals off
 </IfModule>
 <IfModule mod_dir.c>
  DirectoryIndex index.php
 </IfModule>

 # access to configtest is limited by default to prevent information leak
 <Files configtest.php>
  order deny,allow
  deny from all
  allow from 127.0.0.1
 </Files>
</Directory>
...

Loome kausta /var/lib/squirrelmail/tmp ja lisame omanikuks www-data

mkdir /var/lib/squirrelmail/tmp
chown www-data /var/lib/squirrelmail/tmp

Teeme Apache`l restardi

/etc/init.d/apache2 reload

Nüüd saad SquirrelMail`i kätte kui sisestad brauserisse

http://192.168.0.100/squirrelmail

Kui soovid kasutada /webmail, mitte /squirrelmail, tuleb lisada alias vastavalt all toodud näitele.

nano /etc/apache2/conf.d/squirrelmail.conf
Alias /squirrelmail /usr/share/squirrelmail
Alias /webmail /usr/share/squirrelmail
...

Teeme Apache`le restardi

/etc/init.d/apache2 reload

Nüüd saad Squirrelmail`i siseneda

http://192.168.0.100/webmail

Kui soovida teha virtual host nimega webmail.pingviin.com, toimi järgmiselt.

nano /etc/apache2/conf.d/squirrelmail.conf
...
<VirtualHost 192.168.0.100:80>
 DocumentRoot /usr/share/squirrelmail
 ServerName webmail.pingviin.com
</VirtualHost>

Teeme Apache`le restardi

/etc/init.d/apache2 reload

Nüüd saad SquirrelMail`i siseneda.

http://webmail.pingviin.com

ISPConfig 3 paigaldamine

Laeme internetist alla ISPConfig 3 viimase stabiilse versiooni. Selleks sisestame:

cd /tmp
wget http://www.ispconfig.org/downloads/ISPConfig-3-stable.tar.gz  
tar xfz ISPConfig-3-stable.tar.gz
cd ispconfig3_install/install/

Järgmiseks anname terminalis käsu,

php -q install.php

mis käivitab ISPConfig 3 installatsiooni. Paigaluse käigus on vajalikud sisestamised värviliselt tähistatud.

root@server1:/tmp/ispconfig3_install/install# php -q install.php

--------------------------------------------------------------------------------
 _____ ___________  _____       __ _     ____
|_  _/ ___| ___ \ / __ \      / _(_)    /__ \
 | | \ `--.| |_/ / | / \/ ___ _ __ | |_ _ __ _  _/ /
 | | `--. \ __/ | |  / _ \| '_ \| _| |/ _` | |_ |
 _| |_/\__/ / |   | \__/\ (_) | | | | | | | (_| | ___\ \
 \___/\____/\_|   \____/\___/|_| |_|_| |_|\__, | \____/
                       __/ |
                       |___/
--------------------------------------------------------------------------------
>> Initial configuration

Operating System: 13.04 UNKNOWN

  Following will be a few questions for primary configuration so be careful.
  Default values are in [brackets] and can be accepted with <ENTER>.
  Tap in "quit" (without the quotes) to stop the installer.


Select language (en,de) [en]: <-- ENTER  

Installation mode (standard,expert) [standard]: <-- ENTER

Full qualified hostname (FQDN) of the server, eg server1.domain.tld [server1.pingviin.com]: <-- ENTER

MySQL server hostname [localhost]: <-- ENTER

MySQL root username [root]: <-- ENTER

MySQL root password []: <-- sinuSQLsalasõna

MySQL database to create [dbispconfig]: <-- ENTER

MySQL charset [utf8]: <-- ENTER

Generating a 4096 bit RSA private key
............................................................................++

.....................++

writing new private key to 'smtpd.key'

-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]: <-- ENTER

State or Province Name (full name) [Some-State]: <-- ENTER

Locality Name (eg, city) []: <-- ENTER

Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: <-- ENTER

Organizational Unit Name (eg, section) []: <-- ENTER

Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []: <-- ENTER

Email Address []: <-- ENTER
 
Configuring Jailkit
Configuring Dovecot
Configuring Spamassassin
Configuring Amavisd
Configuring Getmail
Configuring Pureftpd
Configuring BIND
Configuring Apache
Configuring Vlogger
Configuring Apps vhost
Configuring Bastille Firewall
Configuring Fail2ban
Installing ISPConfig
ISPConfig Port [8080]: <-- ENTER

Do you want a secure (SSL) connection to the ISPConfig web interface (y,n) [y]: <-- ENTER

Generating RSA private key, 4096 bit long modulus
..........++
......++
e is 65537 (0x10001)
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]: <-- ENTER

State or Province Name (full name) [Some-State]: <-- ENTER

Locality Name (eg, city) []: <-- ENTER

Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: <-- ENTER

Organizational Unit Name (eg, section) []: <-- ENTER

Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []: <-- ENTER

Email Address []: <-- ENTER
 
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []: <-- ENTER
An optional company name []: <-- ENTER
writing RSA key
Configuring DBServer
Installing ISPConfig crontab
no crontab for root
no crontab for getmail
Restarting services ...
Rather than invoking init scripts through /etc/init.d, use the service(8)
utility, e.g. service mysql restart
 
Since the script you are attempting to invoke has been converted to an
Upstart job, you may also use the stop(8) and then start(8) utilities,
e.g. stop mysql ; start mysql. The restart(8) utility is also available.
mysql stop/waiting
mysql start/running, process 2817
* Stopping Postfix Mail Transport Agent postfix
/usr/sbin/postconf: warning: /etc/postfix/main.cf: undefined parameter: virtual_mailbox_limit_maps
 ...done.
 
* Starting Postfix Mail Transport Agent postfix
postconf: warning: /etc/postfix/main.cf: undefined parameter: virtual_mailbox_limit_maps
postconf: warning: /etc/postfix/main.cf: undefined parameter: virtual_mailbox_limit_maps
postconf: warning: /etc/postfix/main.cf: undefined parameter: virtual_mailbox_limit_maps
postconf: warning: /etc/postfix/main.cf: undefined parameter: virtual_mailbox_limit_maps
postconf: warning: /etc/postfix/main.cf: undefined parameter: virtual_mailbox_limit_maps
postconf: warning: /etc/postfix/main.cf: undefined parameter: virtual_mailbox_limit_maps
/usr/sbin/postconf: warning: /etc/postfix/main.cf: undefined parameter: virtual_mailbox_limit_maps
/usr/sbin/postconf: warning: /etc/postfix/main.cf: undefined parameter: virtual_mailbox_limit_maps
/usr/sbin/postconf: warning: /etc/postfix/main.cf: undefined parameter: virtual_mailbox_limit_maps
/usr/sbin/postconf: warning: /etc/postfix/main.cf: undefined parameter: virtual_mailbox_limit_maps
/usr/sbin/postconf: warning: /etc/postfix/main.cf: undefined parameter: virtual_mailbox_limit_maps
/usr/sbin/postconf: warning: /etc/postfix/main.cf: undefined parameter: virtual_mailbox_limit_maps
/usr/sbin/postconf: warning: /etc/postfix/main.cf: undefined parameter: virtual_mailbox_limit_maps
/usr/sbin/postconf: warning: /etc/postfix/main.cf: undefined parameter: virtual_mailbox_limit_maps
/usr/sbin/postconf: warning: /etc/postfix/main.cf: undefined parameter: virtual_mailbox_limit_maps
/usr/sbin/postconf: warning: /etc/postfix/main.cf: undefined parameter: virtual_mailbox_limit_maps
/usr/sbin/postconf: warning: /etc/postfix/main.cf: undefined parameter: virtual_mailbox_limit_maps
/usr/sbin/postconf: warning: /etc/postfix/main.cf: undefined parameter: virtual_mailbox_limit_maps
/usr/sbin/postconf: warning: /etc/postfix/main.cf: undefined parameter: virtual_mailbox_limit_maps
/usr/sbin/postconf: warning: /etc/postfix/main.cf: undefined parameter: virtual_mailbox_limit_maps
/usr/sbin/postconf: warning: /etc/postfix/main.cf: undefined parameter: virtual_mailbox_limit_maps
/usr/sbin/postconf: warning: /etc/postfix/main.cf: undefined parameter: virtual_mailbox_limit_maps
 ...done.
Stopping amavisd: amavisd-new.
Starting amavisd: amavisd-new.
* Stopping ClamAV daemon clamd
 ...done.
* Starting ClamAV daemon clamd
 ...done.
Rather than invoking init scripts through /etc/init.d, use the service(8)
utility, e.g. service dovecot restart

Since the script you are attempting to invoke has been converted to an
Upstart job, you may also use the stop(8) and then start(8) utilities,
e.g. stop dovecot ; start dovecot. The restart(8) utility is also available.
dovecot stop/waiting
dovecot start/running, process 3962
* Restarting web server apache2
[Fri Jan 03 00:55:00 2014] [warn] NameVirtualHost *:443 has no VirtualHosts
[Fri Jan 03 00:55:00 2014] [warn] NameVirtualHost *:80 has no VirtualHosts
[Fri Jan 03 00:55:01 2014] [warn] NameVirtualHost *:443 has no VirtualHosts
[Fri Jan 03 00:55:01 2014] [warn] NameVirtualHost *:80 has no VirtualHosts
 ... waiting  ...done.
Restarting ftp server: Running: /usr/sbin/pure-ftpd-mysql-virtualchroot -l mysql:/etc/pure-ftpd/db/mysql.conf -l pam -A -b -u 1000 -D - H -Y 1 -E -8 UTF-8 -O clf:/var/log/pure-ftpd/transfer.log -B
Installation completed.
root@server1:/tmp/ispconfig3_install/install#

Installeerimise käigus seadistatakse kõik alamteenused automaatselt, seega eraldi konfiguratsiooni pole tarvis teha.

Kui soovid luua SSL ühendust virtuaalhostiga, et saaksid ISPConfig kontrollpaneeli siseneda turvaliselt, siis piisab järgmisele küsimusele ENTER vajutamisest, kuna vaikimisi valikuks on [y] ehk nõusolek.

Do you want a secure (SSL) connection to the ISPConfig web interface (y,n) [y]: ENTER

Nüüd saad ISPConfig kontrollpaneeli siseneda.

https://192.168.0.100:8080/

Sisse logimiseks on kasutajaks admin ja parooliks admin. Süsteemi logimise vaade näha on allpool pildil. Peale keskkonda sisenemist vaheta kindlasti ära parool !!!

Pilt.1 - Sisselogimise aken.

ISPConfig3 login.png

Panime välja ka mõned ekraanittõmmised ISPconfig veebiliidesest.

Pilt.2 - Vaade systeemile...

ISPConf3SystemView.png

Pilt.3 Süsteemi monitoorimise vaade.

ISPConfig3Monitor.png

Kokkuvõte

Ülo

Kokkuvõtteks võib öelda, et ISPConf on maailmas päris laialt kasutusel ja infot selle kohta saab kasutajate foorumitest. Kuna kasutajate kommuune on palju, siis võib uskuda, et probleemi tekkides leiab vastuse alati. Mis aga on pisut kummastav, on see, et ISPConfigi seadistamise manuaal on küll netist allalaetav, kuid 1 allalaadimine maksab 5.- € .

Kogu süsteemi installeerimine võtab küll aega, aga kui teha täpselt juhendi järgi, siis ei peaks eriti probleeme tekkima. Kuna antud viki sai koostatud õppimise eesmärkidel, siis võib küll öelda, et selle projekti käigus sai vähemalt mulle selgeks, et selline süsteem koosneb väga paljudest erinevatest tarkvaradest ja nende omavaheline sobivus on häireteta töö aluseks. Seetõttu peab alati enne taolise süsteemi installeerimist kindlaks tegema oma vajadused ning seejärel uurima, kuidas antud süsteem saab sinu vajadused kõiga paremini rahuldatud.

Aare

ISPConf 3 puhul oli tegemist meie jaoks väga mahuka väljakutsega ja sellele kulus ka omajagu aega. Lõpuks õnnestus teenus ka ilusti tööle saada. Suur abi oli grupitööst meile mõlemile, mõne asja peale tulin mina, mõne asja peale Ülo. Üldiselt oli väga sobilik grupitöö variant, kuna üksinda tehes oleksin valinud vähem mahukama teenuse.

Kasutatud kirjandus

http://www.ispconfig.org/page/home.html

http://www.howtoforge.com/perfect-server-ubuntu-13.04-apache2-bind-dovecot-ispconfig-3

http://www.howtoforge.com/forums/showthread.php?t=29619

http://www.ispconfig.org/downloads/manual_en/toc.html

Koostasid

06.01.2014

Aare Uibomäe AK31

Ülo Vardja AK31