Revision history of "Lihtne samba install"

From ICO wiki

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 15:04, 13 December 2012Vkomp (talk | contribs). . (1,560 bytes) (+1,560). . (Created page with 'Lihtne samba kataloogi välja jagamine =Sissejuhatus= Samba server on tasuta tarkvara mis võimaldab välja jagada faile ja kasvõi printereid windowsi OS kasutajatele linuxi s…')