Meeskond:Meeskond Kaheksa: Revision history

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

24 November 2013

  • curprev 23:1223:12, 24 November 2013Kmichals talk contribs 5,758 bytes +5,758 Created page with "=Analüüs= Alustanud projekti idee üle arutlemist, sai meile üsna ruttu selgeks, et mõlema rühmaliikme soov on välja mõelda ja teha midagi sellist, mis leiaks hiljem meie…"