Difference between revisions of "Osadmin spikker"

From ICO wiki
(<u> 2.1.Õiguste, omaniku ja grupi muutmine </u>)
(2. Failiõigused)
Line 195: Line 195:
  
  
== 2. Failiõigused ==
+
====<u> 1.8. Failiõigused ja nende muutmine </u> ====
  
 
Käsu '''ls -l''' sisestamisel kuvatakse kataloogis sisalduvat faili järgmiselt:
 
Käsu '''ls -l''' sisestamisel kuvatakse kataloogis sisalduvat faili järgmiselt:
Line 237: Line 237:
 
|}
 
|}
  
 +
* Faili või kataloogi õiguste muutmine: ''' chmod  '' KES    MIS_ÕIGUS_MUUTUB '' '''
 +
 +
Tähised:
 +
 +
====<u> 1.8. Failiomaniku ja grupi muutmine </u> ====
  
====<u> 2.1.Õiguste, omaniku ja grupi muutmine </u> ====
+
* Omaniku muutmine: ''' chown '' VANA_omanik UUS_omanik'' '''
  
* Faili või kataloogi õiguste muutmine: ''' chmod  '' KES    MIS_ÕIGUS_MUUTUB '' '''
+
* Grupi muutmine
  
Tähised:
+
''' chgrp '' VANA_grupp UUS_grupp'' '''
  
 
== Kasutajate haldamine  ==
 
== Kasutajate haldamine  ==

Revision as of 00:17, 21 February 2010

Operatsioonisüsteemide administreerimise spikker (V2.0)

Spikker on abivahend, mida tohib kasutada ITK õppeaine "Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine" praktilisel eksamil. Spikker sobib kasutamiseks neile, kellel enne selle õppeaine läbimist puudus serverite administreerimise kogemus Linux või Unix keskkondades. Spikker annab baasülevaate põhilistest käskudest, mida nimetatud aine laborotoorsetes töödes kaitsti. Siiski ei pretendeeri spikker antud aines õpitud käskude ammendavale loetelule või nende parimale esitlusviisile. Spikri eesmärk on aidata kiiresti leida ainega seotud lihtsamad käsud ning korduva läbiharjutamnise teel need käsud meelde jätta.

Autor

Kristiina Kaarna

1. Töö failidega

Linux/Unix loeb failideks ka kataloogid, mistõttu käsitlen järgnevaid lihtsamaid operatsioone failide ja kataloogidega üheskoos.

1.1. Loomine

 • Faili loomine: touch file
touch kirjutis.txt

Tulemus: kataloogi, kus kasutaja hetkel viibib, luuakse fail kirjutis.txt .

või

touch kataloog1/kirjutis.txt

Tulemus: kodukataloogis olevasse kataloogi kataloog1 loodi fail kirjutis.txt.


 • Kataloogi loomine: mkdir kataloog
mkdir kataloog1

Tulemus: kataloogi, kus kasutaja hetkel viibib, luuakse kataloog kataloog1.


 • Ühe kataloogi sisse alamkataloogide loomine
mkdir alam1 alam2 alam3

Tulemus: kataloogi, kus kasutaja hetkel viibib, luuakse alamkataloogid alam1, alam2, alam3 .

või

mkdir -p kataloog1/ alam1,alam2,alam3

Tulemus: kasutaja kodukataloogi luuakse kataloog kataloog1, mille sees on alamkataloogid alam1, alam2, alam3 .

1.2. Kustutamine

 • Faili kustutamine: rm fail
rm kirjutis.txt

Tulemus: kustutatakse fail kirjutis.txt .


 • Kataloogi kustutamine: rm -r kataloog

Võti -r tähistab seda, et kataloog kustutatakse koos kõigi selles sisalduvate failidega.

rm -r kataloog1

Tulemus: kustutatakse kataloog1 koos kõigi selles olnud failidega.

1.3. Liigutamine ja ümbernimetamine

 • Faili liigutamine: mv MIS_fail KUHU_kataloogi
mv kirjutis.txt kataloog2

Tulemus: fail kirjutis.txt liigutati kataloogi kataloog2


 • Kataloogi liigutamine teise kataloogi sisse: mv MIS_kataloog KUHU_kataloogi
mv kataloog1 kataloog2

Tulemus: kataloog1 liigub kataloog2 sisse.


 • Kataloogi liigutamine teise kataloogi alamkataloogi
mv väikekataloog suurkataloog/alam1

Tulemus: kataloog väikekataloog liigub kataloogi suurkataloog alamkataloogi alam1 .


 • Faili või kataloogi ümbernimetamine: mv VANA_nimi UUS_nimi
mv kirjutis.txt jutuke.txt

Tulemus: fail kirjutis.txt nimetatakse ümber failiks jutuke.txt.

1.4. Kopeerimine

 • Faili või kataloogi kopeerimine: cp KES KELLEKS
cp esilagne uus

Tulemus: fail või kataloog esialgne kopeeriti vailiks või kataloogiks uus .

 • Kataloogi kopeerimine koos sisuga (selles olevate failidega): cp KES KELLEKS -r
cp esilagne uus -r

Tulemus: kataloog esialgne koos selle sisuga kopeeriti vailiks või kataloogiks uus .

1.5. Kataloogides liikumine

 • Kodukataloogi liikumine: cd
cd

Tulemus: kasutaja satub oma kodukataloogi. Administraator satub root-kataloogi.


 • Kataloogides taseme võrra ülespoole liikumine: cd ..
 • Kataloogides kahe taseme võrra: ülespoole liikumine: cd ../..
 • Viimati külastatud kataloogi minek: cd -
 • Ühe korraldusega juurikas asuvas kataloogis var oleva alamkataloogi log sisse liikumine
cd /var/log

1.6. Vaatamine

 • Kataloogi sisu vaatamine: ls -l
 • Faili sees vaatamine: less

Näide: Avame less abil kataloogis var/log/ sisalduva faili messages

less /var/log/messages
  • käsu less käivitamisel kasulikud käsud faili sees opereerimiseks:

Faili sees allapoole liikumine: n

Faili sees ülespoole liikumine: ?

Faili algusesse liikumine: g

Faili lõppu liikumine: G

Abi lugemine: h

Väljumine failist ja less-käsust: q

1.7.Otsimine

 • Faili otsimine mingi tunnuse abil: find KUSTKOHAST MILLE_JÄRGI MIDA
find /etc -name "*.log"

Tulemus: kataloogist etc otsitakse kõik failid, millel on laiend .log

find /var/log -size 1M

Tulemus: kataloogi var alamkataloogist log otsitakse kõik failid suurusega 1MB.

 • Faili sisu järgi vaatamine: grep MIDA KUST
grep sda var/log -i -R

Tulemus: kataloogi var alamkataloogist log otsitakse rekursiivselt väljendit sda, ignoreerides selle väljendi suur- ja väikealgustähti.


1.8. Failiõigused ja nende muutmine

Käsu ls -l sisestamisel kuvatakse kataloogis sisalduvat faili järgmiselt:

d/- rwx rw- r-- Ants tudengid 2007-02-01 16:00 fail.txt
objektitüüp kasutaja õigused grupi õigused muude isikute õigused kasutaja grupp muutmisaeg nimetus

Objektitüübi puhul tähistab d kataloogi ja - faili.


Võtmete tähendused:

r w x
avamise/lugemise õigus kirjutamise õigus fail: käivitamise õigus;

kataloog: ls -l kasutamise õigus

 • Faili või kataloogi õiguste muutmine: chmod KES MIS_ÕIGUS_MUUTUB

Tähised:

1.8. Failiomaniku ja grupi muutmine

 • Omaniku muutmine: chown VANA_omanik UUS_omanik
 • Grupi muutmine

chgrp VANA_grupp UUS_grupp

Kasutajate haldamine

man usermod annab lisainfot erinevate võtmete ja nende kasutamise kohta

1. loo kasutaja kala

                adduser [kasutajanimi]

2. loo grupp kalad

                addgroup [uue grupi nimi]

3.lisa kasutaja kala gruppi kalad

                adduser [kasutaja] [grupp]

4. pane kasutaja kala parool lukku

                usermod -L [lukustatav kasutaja]

5. muuda kasutaja kala kasutajanimi kala2-ks

                usermod -l [uuskasutaja] [ muudetav kasutaja] 

                usermod –l kala2 kala

6. muuda kasutaja kala2 kodukataloog kala2-ks (failid peavad vanast kataloogist kaasa tulema)

                usermod -l [uuskasutaja] -d [uus kodukataloog] -m [vana kasutaja]   << selle käsuga kaks eelmist ühe hoobiga!

                usermod –d /home/kala2 kala

                -d on kodukataloogi muutmiseks

                -l on kasutajanime muutmiseks

                -m on vana kasutaja eemaldamiseks


7. lase kasutaja kala2 parool lukust lahti

                usermod -U [kasutajanimi]

8. kustuta kasutaja kala2

                userdel [opt] kasutaja

                userdel -r [kasutajanimi]

                võti –r kustutab ära ka kasutaja kodukataloogi

 

Tarkvara haldamine

/etc/apt/sources.list asuvad depositooriumite aadressid. tarkvara paigaldamisega tehtavad toimingud nõuavad root õigusi.

1. paigalda programm nano

                sudo –i apt-get install nano

                apt-get install firefox –s

                võti –s simuleerib installi, nii saab võimalikud probleemid tuvastada

2. leia programmi nano version

                apt-cache policy pakinimi

                apt-cache policy nano

3. leia mis tarkvarast nano sõltub

                apt-cache showpkg pakinimi

                apt-cache showpkg nano


4. värskenda tarkvara nimekirja (hoidlatest)

                sudo apt-get update

5. leia tarkvarapakkide nimekiri, mille nimes või kirjelduses sisaldub sõna "monitoring"

                apt-cache search kirjeldus

                apt-cache search monitoring

6. uuenda süsteemi

                apt-get upgrade


Partitsioneerimine

Legendi järgi on vaja luua grupp lab ja kaust /var/opt/lab

               mkdir /var/opt/lab

Määra kausta lab grupiks lab.

                chgrp [system_groupname/group] [location_of_files_or_folders]

                chgrp lab lab


võta kasutusele ketas /dev/sdb

loo sellele 1 primaarne (1GB) partitsioon ja 2 loogilist (512MB) partitsiooni

 

                loogilised partitsioonid on alati laiendatud (extended) partitsiooni sees

                primaarseid kettajagusid saab teha kuni 4

               sdb1  -- primaarne e primary

               sdb2 -- laiendatud e extended


                sdb5  --  esimene loogiline partitsioon, laiendatud partitsiooni sees.

loo 1 primaarne (1gb partitsioon)

loo extended partitsioon, kuhu sisse 2 loogilist (512)

loo primaarsele partitsioonile ext3 failisüsteem

                mkfs –t [failisüsteem] [kasutatav kettajagu]

                mkfs –t ext3 /dev/sdb1

                mkfs ehk make filesystem

seadista /etc/fstab faili selliselt, et loodud süsteem ühendataks alglaadimisel kausta /var/opt/lab

                nano /etc/fstab

 

        # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>

        /dev/sdb1     /var/opt/lab  ext3


        täida ära vajalikud lahtrid, eraldajaks tab 

                mount –t ext3 /dev/sdb1 /home

                moutn –t [failisüsteem][mille ühendan] [kuhu ühendan]

                käsuga umount ühendatakse kettaseade lahti

Kontrolli seda mount -a korraldusega.

Sisene kataloogi /var/opt/lab ja loo sinna kataloog data

määra kataloogi grupiks lab

anna kataloogile data õigused, et grupi lab inimesed saaks sinna kataloogi kirjutada

 

 

 

 

Swap

loo kettale /dev/sdb üks partitsioon lisaks

määra loodud kettajagu swapiks

                mkswap /dev/sdb5


                swapon -a lülib sisse alglaadimisel küljes olevad swapid (loeb seda fstabi uuesti sisse)    swapon -s näitab külgeühendatud swape

                määra /etc/fstab failis, et loodud saaleala ühendataks automaatselt arvuti alglaadimisel

 

Teenused

Linuxi all asuvad kõik teenused /etc/init.d/ all

1. peata mysql teenus

                /etc/init.d/mysql stop


2. uuri, mis võimalused (näiteks start, stop jne) on ssh teenusel

                /etc/init.d/ ssh

                *usage: /etc/init.d/ssh {start:stop:reload:Forde-reload:restart:try-restart}

                Nii näed ära, mida antud teenusega teha võimaldatakse.


3. käivita mysql teenus

                /etc/init.d/mysql start


Webmin install

Installimisi saab lihtsustada, kui pöördud VM poole ssh-ga. Siis on copy/paste võimalik kasutada

1. Otsi üles webmin koduleht

                power of google

2. Lae alla webmin debian package (wget http: //siia pane link.deb)

                wget gttp://kus_on_fail.deb

3. installeeri alla laetud deb fail

                dpkg -i allalaetudfail.deb


4. lahenda sõltuvusprobleemid

                apt-get install –f

                sudo apt-get clean -- installjääkide kõrvaldamine

                sudo apt-get remove tarkvarapakk -- eemaldatakse ka sõltuvad pakid