Revision history of "Paabli analüüsile"

From ICO wiki

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 16:23, 6 November 2016Mviilvee (talk | contribs). . (2,325 bytes) (+2,325). . (Created page with "== Meeskonna "Paabel" projekti analüüsi retsensioon == Meeskond Paabel on alustanud arendamist rakendusega, mille sisuks on koduraamatukogu haldamine. Analüüs on jaotatud...")