PowerShell: Kaido Loonurm, PCinfo.ps1

From ICO wiki
Revision as of 16:35, 15 May 2011 by Kloonurm (talk | contribs) (Created page with '#Skript väljastab infot arvuti seadmete ja konfiguratsiooni kohta #Autor: Kaido Loonurm #Versioon: 0.3 $Aeg = get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm" #Näitame kes skripti käivitas…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
  1. Skript väljastab infot arvuti seadmete ja konfiguratsiooni kohta
  2. Autor: Kaido Loonurm
  3. Versioon: 0.3

$Aeg = get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm"

  1. Näitame kes skripti käivitas ja mis ajal

Write-Host "Skript käivitati kaustaja:" $env:USERNAME "poolt," $Aeg Write-host

  1. Muudame pealkirja kõigile loetavaks olenematta mis on käivitaja shelli värvilahendus

Write-Host "PC andmed: " -BackgroundColor Green -ForegroundColor Black

  1. Loeme Win32_ComputerSystem klassi andmed muutujasse

$PCinfo = Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem

  1. Käime muutuja andmed läbi ja prindime kästud andmed

foreach ($ArvutiInf in $PCinfo){ Write-Host "Arvuti tootja: " $ArvutiInf.Manufacturer Write-Host "Arvuti mudel: " $ArvutiInf.Model Write-Host "Arvuti nimi: " $ArvutiInf.Name Write-Host "Arvuti süsteemi tüüp: " $ArvutiInf.SystemType Write-Host "Omanik: " $ArvutiInf.PrimaryOwnerName #konverteerime suuruse loetavale kujule, hetkel MB-ks $mem = [math]::truncate($ArvutiInf.TotalPhysicalMemory/1MB) Write-Host "Kogu füüsilise mälu hulk: " $mem "MB" Write-Host }

  1. Kirjutame separaatori et oleks arusaadavam kus algab uus lõik

Write-Host "***********************************************"

  1. Loeme seekord Win32_ComputerSystem klassist vaid etteantud andmed muutujasse

$OPinfo = Get-WmiObject Win32_OperatingSystem | select LastBootUpTime,Name,NumberOfUsers,OSArchitecture,SerialNumber,WindowsDirectory,InstallDate Write-Host "OS andmed: " -BackgroundColor Green -ForegroundColor Black

  1. Jällegi käime muutuja andmed läbi ja prindime järgnevalt täpsustatud andmed

foreach ($ArvutiInf in $OPinfo){ Write-Host " OPsüsteem: " $ArvutiInf.Name Write-Host " OPsüsteemi arhidektuur: " $ArvutiInf.OSArchitecture Write-Host " Windowsi kaust: " $ArvutiInf.WindowsDirectory Write-Host " Windows seerianumber: " $ArvutiInf.SerialNumber Write-Host " Kasutajate arv: " $ArvutiInf.NumberOfUsers #konverteerime kuupäeva loetavale kujule $Installed = [System.Management.ManagementDateTimeConverter]::ToDateTime($ArvutiInf.InstallDate) Write-Host " Installitud: " $Installed #konverteerime kuupäeva loetavale kujule $bootup = [System.Management.ManagementDateTimeConverter]::ToDateTime($ArvutiInf.LastBootUpTime) Write-Host " Viimati käivitatud: " $bootup Write-Host } Write-Host "***********************************************" $CPUinfo = Get-WmiObject -Class CIM_Processor Write-Host "CPU andmed: " -BackgroundColor Green -ForegroundColor Black foreach ($CPUandmed in $CPUinfo ){ Write-Host " CPU nimi: " $CPUandmed.Name Write-Host " CPU hetke kiirus: " $CPUandmed.CurrentClockSpeed "Mhz" Write-Host " CPU max kiirus: " $CPUandmed.MaxClockSpeed "Mhz" Write-Host " CPU tuumade arv: " $CPUandmed.NumberOfCores Write-Host " CPU kirjeldus: " $CPUandmed.Description Write-Host }

Write-Host "***********************************************" Write-Host "HDD andmed: " -BackgroundColor Green -ForegroundColor Black $HDDinfo = Get-WmiObject Win32_DiskDrive foreach($HDDandmed in $HDDinfo) { Write-Host " Ketta nimi:" $HDDandmed.DeviceID #konverteerime suuruse loetavale kujule, hetkel GB-ks $hdd = [math]::truncate($HDDandmed.Size/1GB) Write-Host " Suurus:" $hdd “GB” Write-Host " Ühenduse tüüp:" $HDDandmed.InterfaceType Write-Host " Ketta tüüp: " $HDDandmed.MediaType Write-Host } Write-Host "***********************************************" Write-Host "Graafikakaardi andmed: " -BackgroundColor Green -ForegroundColor Black $Graphinfo = Get-WmiObject CIM_VideoController foreach ( $GraphAndmed in $Graphinfo ){ Write-Host " Adaprti nimetus: " $GraphAndmed.Name Write-Host " Adaprti kirjeldus: " $GraphAndmed.Description Write-Host " Hetkel kasutusel olev resolutsioon: " $GraphAndmed.CurrentHorizontalResolution "x" $GraphAndmed.CurrentVerticalResolution Write-Host " Refresh rate: " $GraphAndmed.CurrentRefreshRate "Hz" #konverteerime suuruse loetavale kujule, hetkel MB-ks $gram = [math]::truncate($GraphAndmed.AdapterRAM/1MB) Write-Host " Kasutada olev mälu hulk: " $gram "MB" Write-Host } Write-Host "***********************************************" Write-Host "Mälu andmed: " -BackgroundColor Green -ForegroundColor Black $Meminfo = Get-WmiObject -Class CIM_PhysicalMemory foreach ($MemAndmed in $Meminfo){ Write-Host " Nimi: " $MemAndmed.Name Write-Host " Kirjeldus: " $MemAndmed.Description Write-Host " Mälupesa: " $MemAndmed.DeviceLocator #konverteerime suuruse loetavale kujule, hetkel MB-ks $mram = [math]::truncate($MemAndmed.Capacity/1MB) Write-Host " Suurus: " $mram "MB" Write-Host " Kiirus: " $MemAndmed.Speed Write-Host } Write-Host "***********************************************" Write-Host "Võrgu andmed: " -BackgroundColor Green -ForegroundColor Black $NetworkInfo = Get-WmiObject Win32_NetworkAdapterConfiguration | where{$_.IPEnabled -eq “True”} foreach($NetworkAndmed in $NetworkInfo) { Write-Host " Võrgu adaptri nimi:" $NetworkAndmed.Description Write-Host " DHCP Enabled:" $NetworkAndmed.DHCPEnabled Write-Host " IP Aadress:" $NetworkAndmed.IPAddress Write-Host " Subnet Mask:" $NetworkAndmed.IPSubnet Write-Host " Gateway:" $NetworkAndmed.DefaultIPGateway Write-Host }