PowerShell: Kaido Loonurm, PCinfo.ps1

From ICO wiki
Revision as of 16:50, 15 May 2011 by Kloonurm (talk | contribs)

Kirjeldus

Skript leiab infot arvuti kohta ja tagastab selle. Allolev skript väljastab minupoolt valitud andmeid ja ei näita kogu klassides peituvat informatsiooni. Kui leiad et see skript ei väljasta kõike sinule huvipakkuvat infot, siis võid selle skripti omale aluseks võtta ja muuta see personaalselt sobivaks(alustada sobiks siit: Get-WmiObject). Arvuti süsteemi infot on võimalik ka systeminfo käsuga leida(töötab nii CMD kui ka Powershelliga)

Skript

#Skript väljastab infot arvuti seadmete ja konfiguratsiooni kohta
#Autor: Kaido Loonurm
#Versioon: 0.3
$Aeg = get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm"
#Näitame kes skripti käivitas ja mis ajal
Write-Host "Skript käivitati kaustaja:" $env:USERNAME "poolt," $Aeg 
Write-host
#Muudame pealkirja kõigile loetavaks olenematta mis on käivitaja shelli värvilahendus
Write-Host "PC andmed: " -BackgroundColor Green -ForegroundColor Black
#Loeme Win32_ComputerSystem klassi andmed muutujasse
$PCinfo = Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem 
#Käime muutuja andmed läbi ja prindime kästud andmed
foreach ($ArvutiInf in $PCinfo){
	Write-Host "Arvuti tootja: " $ArvutiInf.Manufacturer
	Write-Host "Arvuti mudel: " $ArvutiInf.Model
	Write-Host "Arvuti nimi: " $ArvutiInf.Name
	Write-Host "Arvuti süsteemi tüüp: " $ArvutiInf.SystemType
	Write-Host "Omanik: " $ArvutiInf.PrimaryOwnerName
	#konverteerime suuruse loetavale kujule, hetkel MB-ks
	$mem = [math]::truncate($ArvutiInf.TotalPhysicalMemory/1MB)
	Write-Host "Kogu füüsilise mälu hulk: " $mem "MB"
	Write-Host
}
#Kirjutame separaatori et oleks arusaadavam kus algab uus lõik
Write-Host "***********************************************"
#Loeme seekord Win32_ComputerSystem klassist vaid etteantud andmed muutujasse
$OPinfo = Get-WmiObject Win32_OperatingSystem | select LastBootUpTime,Name,NumberOfUsers,OSArchitecture,SerialNumber,WindowsDirectory,InstallDate
Write-Host "OS andmed: " -BackgroundColor Green -ForegroundColor Black
#Jällegi käime muutuja andmed läbi ja prindime järgnevalt täpsustatud andmed 
foreach ($ArvutiInf in $OPinfo){
	Write-Host " OPsüsteem: " $ArvutiInf.Name
	Write-Host " OPsüsteemi arhidektuur: " $ArvutiInf.OSArchitecture
	Write-Host " Windowsi kaust: " $ArvutiInf.WindowsDirectory
	Write-Host " Windows seerianumber: " $ArvutiInf.SerialNumber
	Write-Host " Kasutajate arv: " $ArvutiInf.NumberOfUsers
	#konverteerime kuupäeva loetavale kujule
	$Installed = [System.Management.ManagementDateTimeConverter]::ToDateTime($ArvutiInf.InstallDate)
	Write-Host " Installitud: " $Installed
	#konverteerime kuupäeva loetavale kujule
	$bootup = [System.Management.ManagementDateTimeConverter]::ToDateTime($ArvutiInf.LastBootUpTime)
	Write-Host " Viimati käivitatud: " $bootup 
	Write-Host
}
Write-Host "***********************************************"
$CPUinfo = Get-WmiObject -Class CIM_Processor
Write-Host "CPU andmed: " -BackgroundColor Green -ForegroundColor Black
foreach ($CPUandmed in $CPUinfo ){
	Write-Host " CPU nimi: " $CPUandmed.Name
	Write-Host " CPU hetke kiirus: " $CPUandmed.CurrentClockSpeed "Mhz"
	Write-Host " CPU max kiirus: " $CPUandmed.MaxClockSpeed "Mhz"
	Write-Host " CPU tuumade arv: " $CPUandmed.NumberOfCores
	Write-Host " CPU kirjeldus: " $CPUandmed.Description
	Write-Host
}

Write-Host "***********************************************"
Write-Host "HDD andmed: " -BackgroundColor Green -ForegroundColor Black
$HDDinfo = Get-WmiObject Win32_DiskDrive
foreach($HDDandmed in $HDDinfo) {
	Write-Host " Ketta nimi:" $HDDandmed.DeviceID
	#konverteerime suuruse loetavale kujule, hetkel GB-ks
	$hdd = [math]::truncate($HDDandmed.Size/1GB)
	Write-Host " Suurus:" $hdd GB
	Write-Host " Ühenduse tüüp:" $HDDandmed.InterfaceType
	Write-Host " Ketta tüüp: " $HDDandmed.MediaType
	Write-Host
}
Write-Host "***********************************************"
Write-Host "Graafikakaardi andmed: " -BackgroundColor Green -ForegroundColor Black
$Graphinfo = Get-WmiObject CIM_VideoController
foreach ( $GraphAndmed in $Graphinfo ){
	Write-Host " Adaprti nimetus: " $GraphAndmed.Name
	Write-Host " Adaprti kirjeldus: " $GraphAndmed.Description
	Write-Host " Hetkel kasutusel olev resolutsioon: " $GraphAndmed.CurrentHorizontalResolution "x" $GraphAndmed.CurrentVerticalResolution
	Write-Host " Refresh rate: " $GraphAndmed.CurrentRefreshRate "Hz"
	#konverteerime suuruse loetavale kujule, hetkel MB-ks
	$gram = [math]::truncate($GraphAndmed.AdapterRAM/1MB)
	Write-Host " Kasutada olev mälu hulk: " $gram "MB"
	Write-Host
}
Write-Host "***********************************************"
Write-Host "Mälu andmed: " -BackgroundColor Green -ForegroundColor Black
$Meminfo = Get-WmiObject -Class CIM_PhysicalMemory 
foreach ($MemAndmed in $Meminfo){
	Write-Host " Nimi: " $MemAndmed.Name
	Write-Host " Kirjeldus: " $MemAndmed.Description
	Write-Host " Mälupesa: " $MemAndmed.DeviceLocator
	#konverteerime suuruse loetavale kujule, hetkel MB-ks
	$mram = [math]::truncate($MemAndmed.Capacity/1MB)
	Write-Host " Suurus: " $mram "MB"
	Write-Host " Kiirus: " $MemAndmed.Speed
	Write-Host
}
Write-Host "***********************************************"
Write-Host "Võrgu andmed: " -BackgroundColor Green -ForegroundColor Black
$NetworkInfo = Get-WmiObject Win32_NetworkAdapterConfiguration | where{$_.IPEnabled -eq True}
foreach($NetworkAndmed in $NetworkInfo) {
	Write-Host " Võrgu adaptri nimi:" $NetworkAndmed.Description
	Write-Host " DHCP Enabled:" $NetworkAndmed.DHCPEnabled
	Write-Host " IP Aadress:" $NetworkAndmed.IPAddress
	Write-Host " Subnet Mask:" $NetworkAndmed.IPSubnet
	Write-Host " Gateway:" $NetworkAndmed.DefaultIPGateway
	Write-Host
}