PowerShell: SQLi baasi kirjutamise skript

From ICO wiki
Revision as of 00:23, 2 February 2012 by Taliiv (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search
<#
	
	.Synopsis
	Kirjutab arvutinime, loogiliste k6vaketaste arvu, nende suuruse ja vaba ruumi andmebaasi.
	
	.DESCRIPTION
	V6imalik on anda andmebaasi serveri parameetrid (serveri nimi, baasi nimi, kasutajanimi, parool ja tabeli nimi)
	Tabelis endas peavad olema v2ljad Masin, Ketas, Suurus, Aeg (sinna andmeid ei saadeta, tavaliselt TIMESTAMP formaadis ja t2idetakse automaatselt) ja Vaba.
	Et skript t66taks peab olema installeeritud MySQL .NET Connector v6i annad v6tmega -MySql ette MySql.Data.dll asukoha (v6ib olla ka teise nimega).
	
	.EXAMPLE
	C:\PS>.\skript.ps1 -Tabel test -Kasutaja test -Parool test
	
	.NOTES
	Autor: Tambet Liiv 
	Versioon: 0.1 
	Muutmise kuup2ev: 02.02.2012
	
	.LINK
	https://wiki.itcollege.ee/index.php/PowerShell:_SQLi_baasi_kirjutamise_skript
	
#>

Param(	[String]$Server = "localhost",
		[String]$Baas = "kettad",
		[String]$Kasutaja = "root",
		[String]$Parool = "baas",
		[String]$Tabel = "kettad",
		[String]$MySql)
if ($MySql) {[void][system.reflection.Assembly]::LoadFrom("$MySql")}
[void][system.reflection.assembly]::LoadWithPartialName("MySql.Data")
$cn = New-Object -TypeName MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection
$cn.ConnectionString = "SERVER=$Server;DATABASE=$Baas;UID=$Kasutaja;PWD=$Parool"
try{$cn.Open()}
catch [Exception]
	{
	Write-Output "`nEi saa baasiga yhendust`n"
	Exit
	}
$cm = New-Object -TypeName MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand
$cm.Connection = $cn
$kettad = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk | Select-Object SystemName, DeviceID, Size, FreeSpace
$kettad | ForEach-Object {
			$kettad = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk | Select-Object SystemName, DeviceID, Size, FreeSpace
			$mnimi = $_.SystemName
			$knimi = $_.DeviceId
			if($_.Size) {$ksuurus = $_.Size} else {$ksuurus = 0}
			if($_.FreeSpace) {$kvaba = $_.FreeSpace} else {$kvaba = 0}
			$sql = "INSERT INTO $Tabel (Masin, Ketas, Suurus, Vaba) VALUES ('$mnimi','$knimi',$ksuurus,$kvaba)"
			$cm.CommandText = $sql
			$dr = $cm.ExecuteNonQuery()
			$v = "`nMidagi l2ks valesti`n"
			if ($dr -eq 1)
				{
				$v = $null
				}
			else
				{
				Write-Output "`nViga: $dr`n"
				}
			}
if($v) {Write-Output $v} else { Write-Output "`nKorras, asjad baasis`n"}
$cn.Close()