Praktikaideed vaba tarkvara valdkonnast: Revision history

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

22 November 2021

9 February 2010

8 February 2010

  • curprev 16:3616:36, 8 February 2010Lmotus talk contribs 289 bytes +289 New page: Siia kogume ideed mis teemadel vaba tarkvara praktikatöid teha võiks. ---- Ebox serveri eestikeelse juhendi kirjutamine Ebox serveri eesti keelde tõlkimine Estobuntu juhendi kirjutam...