Python tunnis tehtud näited

From ICO wiki
Revision as of 17:23, 9 November 2013 by Rohak (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Tere täpiline kommentaar
import sys

print sys.argv[0], sys.argv[1]
print 'Tere maailm!'

muutuja = 5

teine_muutuja = 2.0

print 'jagatis on', muutuja/teine_muutuja
print 'Palun sisesta midagi'
vastus = int(raw_input())

print 'sisestasid', vastus/2.0

if vastus%2 == 0:
  print 'vastus on paarisarv'
else:
  print 'vastus on paaritu arv'
  
for i in range(1,9999):
  print 'i =',i
  
while True:
  print "sisesta midagi"
  a = raw_input()
  if a == 'q':
    print 'programm lõpetas töö'
    sys.exit(0)

Pythoni programm, mis kontrollib, kas arv jagub 10-ga

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

while True:
  print 'Kirjuta mingi arv, mis jagub 10ga'
#raw_input annab stringi, see on vaja teha integer tüüpi
  kasutajaarv = int(raw_input())
  if kasutajaarv%10 == 0:
    break

print 'Jagus! Programm lõpetab!'

Skript väljastab esmalt argumentide arvu ja argumendid (iga argument eraldi real)

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
#loo skript, mis saab käsurealt 0..n argumenti
#skript väljastab esmalt argumentide arvu ja argumendid (iga argument eraldi real)

import sys

print 'argumentide arv:', len(sys.argv)

for i in sys.argv:
   print "Argument: ", i

Pythoni programm, mis väljastab ainult paaritud argumendid

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
#Loo skript mis saab käsurealt 0..n argumenti
#väljastab kõik paaritud argumendid (iga argument eraldi real)

import sys

for i in sys.argv[1:]:
  if int(i)%2 == 0:
    pass
  else:
    print 'Paaritu argument: ', i

Pythoni programm, mis kirjutab faili, kus on 1000 rida ja igal real on juhuarv 1..1000

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

import random
fo = open("fail.txt", 'w')

for x in range(1, 1001):
	ran=str(random.randrange(1,1000+1))	
	fo.write(ran+'\n')

fo.close()

Skript sorteerib fail.txt-s olevad numbrid ja väljastab uute faili

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
#Skript sorteerib fail.txt-s olevad numbrid ja väljastab 
# uute faili

fo = open("fail.txt", "r" )
fo2 = open("sorteeritud.txt", 'w')

lines = fo.readlines()
results = map(int, lines)

results.sort()

for item in results:
 fo2.write("%s\n" % item)

fo.close()
fo2.close()

Skript sorteerib fail.txt-s olevad numbrid ja väljastab uute faili

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
#Skript sorteerib fail.txt-s olevad numbrid ja väljastab 
# uute faili
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import sys

f = open(sys.argv[1], 'r')
lines = f.readlines()
lines.sort(key = int)


f = open('uusfail3.txt', 'w')
for number in lines:
	f.write(number)
f.close


Skript sorteerib fail.txt-s olevad numbrid ja väljastab ainult unikaalsed numbrid

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
#Skript sorteerib fail.txt-s olevad numbrid ja väljastab ainult
# unikaalsed numbrid

fo = open("fail.txt", "r" )
fo2 = open("unikaalsed.txt", 'w')

lines = fo.readlines()
results = map(int, lines)

results2 = list(set(results))
results2.sort()

for item in results2:
 fo2.write("%s\n" % item)

fo.close()
fo2.close()

Skript, mis tagastab käsurealt etteantud kasutaja UID

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

import sys
from pwd import getpwnam
print getpwnam(sys.argv[1]).pw_uid

Skript, mis väljastan NxN ühikmaatriksi

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Väljastab NxN ühikmaatriksi

import sys
import numpy as np

n = float(sys.argv[1])

print np.identity(n)

Skript loeb etteantud teksti failist ridade, sõnade ja tähemärkide arvu

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Skript loeb etteantud teksti failist ridade, sõnade ja tähemärkide arvu
from sys import argv

if len(argv) < 2:
  print "Sa ei sisestanud ühtegi argumenti, mida kontrollida"
  exit(1)
  
fh=open(argv[1])
read = fh.readlines()

sonad = 0
tahed = 0
for rida in read:
  tahed = tahed + len(rida)
  sonad = sonad + len(rida.split())

print "Ridu:" , len(read)
print "Sonu:" , sonad
print "Tähti:" , tahed

fh.close()

Skript loeb etteantud teksti failist ridade, sõnade ja tähemärkide arvu

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Tee skript, mis leiab käsurealt etteantud tekstifaili
# ridade arvu, tähtede arvu ja sõnade arvu ja väljastab ekraanile

import sys

f = open(sys.argv[1], "r" )

lines = f.readlines()
count = 0
sonad = 0


for i in range(0,len(lines)):
  count = count + len(lines[i])
  sonad = sonad + len(lines[i].split(" "))
  
print "Ridu:", len(lines)
print "Tähemärke:", count
print "Sõnu:", sonad

f.close()

Skript kirjutab tekstifaili 100 rida rea numbrite ja random sisuga, komadega eraldatult

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Tee skript, mis kirjutab komadega eraldatud tekstifaili 100 rida, igas reas järgnev info:
# rea nr, random nr 1..100, random märk pikkusega 0..32

import sys
import random
import string

f = open(sys.argv[1], "w" )

for i in range(1, 101):
  ran=str(random.randrange(1,100+1))	
  f.write(str(i)+',')
  f.write(ran+',')
  for j in range(1,random.randrange(1,32+1)):
    f.write(random.choice(string.ascii_letters))
  f.write('\n')
 
f.close()

Skript kirjutab ette antud faili 100 rida. Igal real on rea number, suvaline number 1 ja 100 vahel ja suvaline tähemärk, mis on komadega eraldatud

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Skript kirjutab ette antud faili 100 rida. Igal real on rea number, suvaline number 1 ja 100 vahel ja suvaline tähemärk, mis on komadega eraldatud
from sys import argv
from random import randint
import random
letters='abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'

if len(argv) < 2:
  print "Sa ei sisestanud ühtegi argumenti, mida kontrollida"
  exit(1)
  
fh=open(argv[1], "w")

sonad = 0
tahed = 0
for rida in range(100):
  fh.write(str(rida+1) + "," + str(randint(1, 101)) + "," + random.choice(letters) + "\n")
  
fh.close()