Shorewall

From ICO wiki
Revision as of 23:01, 30 April 2010 by Rkolga (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Autor: Ragnar Kolga - AK32

Sissejuhatus

Shorewall (alias Shoreline Firewall) on tarkvaraline vahend netfiltri konfigureerimiseks Linuxis (linux - operatsioonisüsteem linux kernelil). Netfilter koos kasutajaliidesega iptables on paketifilter. Shorewall konfigureerib Netfiltri, kasutades konfiguratsioonifaile ja seda iptables utiliidi vahendusel. Shorewalli on võimalik kasutada tulemüürina väga erinevatel seadmetel (ruuteritel, serveritel, ...).

Shorewall teeb lihtsamaks tulemüürireeglite manageerimise. Reeglid defineeritakse tekstifailides ja on lihtsasti muudetavad. Uuele kasutajale selles valdkonnas on kindlasti lihtsamaid tulemüüri reeglite haldamise vahendeid, millel on olemas ka graafiline liides.

Alates 4.2 versioonist on toetatud ka IPv6.

Viimane stabiilne versioon on 4.4.7 (04.2010 seisuga). Shorewalli tarkvara on saadaval ingliskeelsena. Litsents on GPLv2 ja üks arendajatest on Thomas M.Eastep.

Eelinfo

Oluline on teada, et netfilter lubab defineerida reegleid, mille järgi käsitletakse võrgupakette.

Netfilter koosneb erinevatest ahelast :

INPUT - sissetulevad paketid 
OUTPUT - väljuvad paketid 
FORWARD - edastatavad paketid 
PREROUTING ja POSTROUTING - põhiliselt NAT tegemiseks (kui ei ole piisavalt avalike ip aadresse siis tuleb kasutada NAT-i). 

Siinkohal tooks veel välja, et iptables on vahend netfilter tabelite konfigureerimiseks (reeglitest koosnevad tabelid).

Alustuseks tuleks luua üldine võrgu skeem ( Joonis Veel erinevaid lahendusi).

Järgnevalt tooksin välja tegevused shorewalli konfiguratsioonifailidega (abiks edaspidistel tegevustel ja toimuvast tekib parem ettekujutus).

  Fail                Tegevus 
  Zones                Võrgu jagamine tsoonideks 
  Hosts, Interfaces          Defineeritakse tsoonid tulemüüri liideste ja ip aadressidega  
                    Defineeritakse erinevate tsoonide võrguliikluse piirangud
  Policy               Tsoonide-vaheline ligipääs
  Rules                Määratakse teenuste kaupa ligipääsu reeglid
                    Määratakse destination NAT (D-NAT) reeglid
  Masq                Määratakse Source NAT (S-NAT) reeglid
  Shorewall.conf           Üldise konfiguratsioonifaili määrangud
  ...                 Muud piirangud/reeglid


PS. Kõik käsud, mis on toodud välja selles wiki's(referaadis) on käivitatud root kasutaja õigustes :-|


Abistavad käsud võrguliideste määramiseks konfiguratsioonifailides:

ip route ls - käsu käivitamisel kuvatakse võrguaadressid 
ifconfig -a - käsu käivitamisel kuvatakse võrguliidesed mis on defineeritud 
 route -n - käsu käivitamisel kuvatakse ruutingutabel 

... Abistavad käsud reeglite määramiseks konfiguratsioonifailides:

netstat -tnl - selle käsuga väljastatakse info, millised on tcp teenused 
netstat -unl - selle käsuga väljastatakse info, millised on udp teenused 
netstat -luntp - selle käsuga väljastatakse info teenustest, mis töötavad sinu süsteemis 
grep "teenuse nimi" /etc/services - väljastatakse päritud informatsioon 

Näiteks vaatame, mis port on https teenusel. Kui teame teenuse nime:

[student@student student]$ grep "https" /etc/services 
https      443/tcp             # MCom
https      443/udp             # MCom

Kui teame teenuse porti:

[student@student student]$ grep "443" /etc/services 
https      443/tcp             # MCom
https      443/udp             # MCom


...

Installeerimine

Juhend

Installerimiseks peame logima oma arvutisse, kuhu soovime shorewall tarkvara paigaldada. Installeerimiskäsud peab käivtama vastavate õigustega kasutaja (võimalik teha sudo -i ja minna root kasutaja õigustesse või lisada kõikidele käskudele ette sudo).

yum install shorewall

Lae alla shorewall 4.4.8 versioon käsurealt (vaata endale teine sobiv versioon (Vaata teine versioon)):

wget http://slovakia.shorewall.net/pub/shorewall/4.4/shorewall-4.4.8/shorewall-4.4.8-2.noarch.rpm 

Installeeri

N: rpm -ivh <shorewall-4.4.8-2.noarch.rpm>

Edaspidi siis asenda uuema versiooni rpm faili nimega

rpm -ivh <shorewall rpm paketi nimi>

TAR installeerimine käsurealt

wget http://slovakia.shorewall.net/pub/shorewall/4.4/shorewall-4.4.8/shorewall-docs-html-4.4.8.tar.bz2
tar -jxf shorewall-x.x.x.tar.bz2
tar -xzf shorewall_versiooninr.tgz

Mine shorewall kausta (cd shorewallkaus) ja käivita käsk

./install.sh

Kopeerime näidiskonfiguratsioonifailid /etc/shorewall kausta (Debian)

 cp /usr/share/doc/shorewall/default-config/* /etc/shorewall/ 

Konfigureerimine

Shorewalli olulisemad konfiguratsioonifailid on zones, policy, rules ja shorewall.conf. Antud referaadi koostamisel lähtud kõige levinumast lahendusest, kus on üks välisvõrgu ja sisevõrgu liides.

Konfigureerimisest


Zones (tsoonid) konfiguratsioonifail

Ühe tsooni piires kehtivad ühesugused tulemüüri reeglid. Kõigepealt tuleb konfigureerida erinevad võrgu tsoonid. Kirjelduseks tuleb tsoonidele anda nimed. Näiteks välisvõrk net (interNET) ja sisevõrk loc (LOCal või private).

--- konfiguratsioonifaili sisu ---

#ZONE  TYPE   OPTIONS         IN           OUT
#                    OPTIONS         OPTIONS
fw   firewall
net   ipv4
loc   ipv4


Interfaces konfiguratsioonifail
Võrguliideste defineerimine. Siin määrame milline võrguliides vastab tsoonifailis oleva kirjeldusega.

--- konfiguratsioonifaili sisu ---

#ZONE  INTERFACE   BROADCAST    OPTIONS
net   eth1      193.xxx.xxx.xxx  routefilter
loc   eth0      172.xxx.xxx.255  dhcp,routeback

Zone - tsoon mis on defineeritud zones failis. Interfaces - võrguliidese nimi.


Policy konfiguratsioonifail (General plan of action - tegevusplaan)

--- konfiguratsioonifaili sisu ---

#SOURCE  DEST    POLICY   LOG LEVEL  LIMIT:BURST
loc    net     ACCEPT
net    all     DROP    info
all    all     REJECT   info

Rules (reeglid) konfiguratsioonifail
Kõige tähtsam konfiguratsioonifail. Reeglite failis määratakse, mis on lubatud ja keelatud. Kõikide uute ühenduste loomisel kontrollitakse tulemüüri reegleid. Lisainfo reeglite kasutamisest

--- konfiguratsioonifaili sisu ---

#ACTION  SOURCE  DEST       PROTO   DEST PORT(S)
Web(DNAT) net    loc:10.10.10.2                # lubame veebi (port 80) 10.10.10.2 masinasse
ACCEPT dmz   net    tcp  smtp               # lubame smtp

shorewall.conf

Konfigureerimisest täpsemalt

Konfiguratsioonifailis tuleks muuta:

 1. STARTUP_ENABLED=No

STARTUP_ENABLED=Yes

 1. IPTABLES=

IPTABLES=/sbin/iptables

 1. IP_FORWARDING=On

IP_FORWARDING=Off


Kui tulemüüri reeglid on paigas, võiks proovida teenust käivitada teatud perioodiks, vältimaks ligipääsu probleeme ...

 shorewall try /etc/shorewall 120 

Shorewall käivitatakse 120 sekundiks.

Teenus (start/stop/restart/status)

 service shorewall start  - teenuse käivitamine 
 service shorewall stop  - teenuse seiskamine 
 service shorewall restart - teenuse taaskäivitamine 
 service shorewall status - teenuse oleku kuvamine (iptables reeglid, loodud ja loomisel ühendused, ...) 


Probleemid

Ära installeeri shorewalli kaughaldusena (muidu lõikad endale näppu ja ei pääse kaugelt süsteemile ligi).

Kui shorewalli konfiguratsioonifailides on probleem, siis peaks vaatama logifaili

 less /var/log/shorewall-init.log 

Logimine

shorewall show log - näitab viimast 20 logitud rida shorewall logwatch - näitab logi teatud intervalliga shorewall dump - shorewall probleemide tuvastamiseks

(erinevad võimalused: add, allow, check, clear, help, forget, hits, ipcalc, iprange, refresh, reject, show, try, )

Varundamine

Varundada on vaja konfiguratsioonifailid (näiteks asuvad konfiguratsioonifailid /etc/shorewall/ kaustas).

ls -la /etc/shorewall/ - kuvatakse kausta shorewall sisu
tar -zcp /etc/shorewall > /root/shorewall_reeglite_varu.tar.gz - pakime konfiguratsioonifailid kokku
cp -r /etc/shorewall > /root/varundamisekaust/shorewall - kopeerime failid varundamise kausta


Eemaldamine

Debian, Fedora, RedHat, Suse, Centos, Ubuntu, ...

 apt-get remove -purge shorewall 
 yum remove shorewall

RPM

rpm -e shorewall

TAR
Mine shorewalli kausta (cd /shorewall/kasuta/asukoht) ja käivita käsk

./uninstall.sh

Kokkuvõte

Shorewall tarkvara on lihtne paigaldada ja hallata. Paigaldamisel tuleb kasuks, kui teate mõningaid teadmisi linuxi valdkonnast (alusta järgnevalt lingilt).

Shorewall projektiga tegeletakse aktiivselt edasi ja soovitan huvilistel olla kursis uudistega, mille leiad järgnevalt lingilt.

Kasutatud kirjandus