Revision history of "Skript, mis teeb varukoopia WordPressi instantsist - Python"

From ICO wiki

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 08:54, 25 January 2011ā€Ž Kkarmo (talk | contribs)ā€Ž . . (5,409 bytes) (+5,409)ā€Ž . . (Created page with '==Argumendid== Skript on graafilise kasutajaliidesega ja ei vaja argumente. ==Tulemus== Tehakse varukoopia MySQL baasi vastavatest tabelitest ja WP kataloogipuust. Tabeli nime pā€¦')