Revision history of "Suur Vend ja (pahade) asjade internet"

From ICO wiki

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 08:42, 14 December 2020Ttikke (talk | contribs). . (22,875 bytes) (+22,875). . (Created page with " == Sissejuhatus == Läbi ajaloo on alati proovitud inimesi kontrollida ning mõjutada. Hästi on seda kajastatud George Orwelli raamatus "1984", kus võimulolev valitsus kont...")