Talk:BranchCache paigaldus ja seadistamine Windows Server operatsioonisüsteemis: Revision history

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

16 April 2011

2 April 2011

1 April 2011

  • curprev 22:2322:23, 1 April 2011Akulikov talk contribs 375 bytes +375 Created page with ''''Retsenseerija: Artur Kulikov AK13''' Väga põhjalik ülevaade funktsioonist BranchCache. Antud referaat vastab täismahus küsimustele: "Mis, kus ja mille jaoks". Kuigi tahak…'