Talk:Failiserveri paigaldus ja haldamine Windows Server operatsioonisüsteemis: Revision history

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

8 May 2011

16 April 2011

  • curprev 22:4522:45, 16 April 2011Holesk talk contribs 875 bytes +875 Created page with 'Referaat andis ülevaate, milliste teenustega on Failiserver seotud ja milliste tegevuste abil muutub administraatori jaoks failide-kataloogide haldus ülevaatlikumaks. Kohati pi…'