Talk:IIS veebiserveri paigaldamine ja haldamine: Revision history

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

16 April 2011

  • curprev 21:4221:42, 16 April 2011Ateearu talk contribs 322 bytes +322 Created page with 'Tegu siis sellise referaadiga, kus selle tegija on läbinud serverile IIS wizardi ja dokumenteerinud seal nähtu üles Wikisse. Sellega on ka kenasti hakkama saadud. Oleks lisaks…'