Revision history of "Talk:Kuidas kasutada Microsoft Advanced Group Policy Management-i"

From ICO wiki

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 22:17, 17 October 2012Oloiko (talk | contribs). . (299 bytes) (+299). . (Created page with '== Olga Loiko A22 == Väga palju materjali, sammuti ka pildi materjali. Väga informatiivne ja on näha, et kirjutaja on vaeva näinud juhendi koostamisel. Mõni pilt on udusem,…')