Revision history of "Talk:Kuidas seadistada NTFS failiõiguseid?."

From ICO wiki

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:26, 17 October 2012Dmahno (talk | contribs). . (466 bytes) (+466). . (Created page with 'Antud juhend on väga hästi koostatud. Algul on kohe seletatud ära mis on NTFS failiõigused ja mis süsteemidega see töötab. Väga hästi samm-sammult on kirjeldatud failiõ…')