Talk:Kustutatud failide taastamine Ubuntus: Revision history

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

11 December 2011

  • curprev 21:0221:02, 11 December 2011Gratsep talk contribs 1,137 bytes +1,137 Created page with '*Artikkel annab ülevaate kustutatud failide taastamisest Ubuntus. Artikkel on asjalik ja välja on toodud erinevaid alternatiive. *Sissejuhatus on asjalik ja hästi mõistetav.…'