Talk:Meeskond:Lill

From ICO wiki
Revision as of 22:49, 12 November 2017 by Mmerisal (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Analüüsi retsensioon meeskonna Lill poolt loodavale C# projektile

Meeskond Lill soovib C#’i projekti raames luua rakenduse, mille eesmärgiks on koondada kõik õppetööga seonduv ühte õppeinfosüsteemi ning muuta see mugavalt kättesaadavaks nii õppejõududele kui ka tudengitele. Meeskonna Lill poolt teostatava idee muudab huvitavaks asjaolu, et praegu kasutusel oleva ÕIS-i mõningane ebapraktilisus on äramärkimist leidnud nii õppejõudude kui ka tudengite endi poolt. Projekti teostamise eeliseks on kindlasti seik, et idee teostajad on oma õppetöö käigus muuhulgas ka ÕIS’i kasutajaskonna hulka kuulujad, mistõttu on nägemus lõpp-produkti olemusest selgesti määratletud.

Hinnang meeskonnatööle ja ajajaotusele

Projekti teostusele aitab kindlasti kaasa õige töö- ning ajajaotus. Meeskond Lill on määratlenud iga meeskonnaliikme vastutusalad, mis omakorda jällegi suurendab rakenduse prototüübi valmimistõenäosust tervikuna. Arvestatud on ka asjaoluga, et mõni meeskonnaliige võib jõuda talle määratud projektiosade teostamisega valmis ennetähtaegselt, mistõttu saab ta aidata kaasa projekti teiste osade reaaliseerimisele. Samuti on valmis jõutud nii projektihoidla loomise kui ka põhjaliku analüüsi kirjapanekuga, mis aitab kaasa visuaalse kujutluse tekkimisele projekti lõpp-produkti võimalikust olemusest. Meeskond Lill on järginud õppejõu poolt määratud nõudeid ja kinni pidanud ettenähtud tähtaegadest.

Hinnang projekti idee prototüübi reaaliseerumise tõenäosusele

Kõige muu kõrval paistab silma projekti raames loodava prototüübi mastaapsus. Paljude Must to have funktsioonide alla kirjapandud funktsionaalsuste teostamine võib osutuda esialgselt arvatust keerukamaks ja seejuures osutuda ka esialgselt plaanitust aeganõudvamaks, mistõttu võib teiste funktsionaalsuste õigeaegne valmisjõudmine muutuda küsitavaks. See aga seab ohtu rakenduse prototüübi esitlemisvalmiduse tervikuna. Näiteks võib osutuda keerukaks õiguste jaotamine ning tunniplaani koostamine soovitud funktsionaalsustega.

Mida meeskond TrackPlace muudaks projekti prototüübi teostamisel?

Meeskonna TrackPlace arvates võiks loobuda niivõrd põhjalikkust õppejõu vaate ülesehitusest, sest kui seada õpilase kontovaade Nice to have funktsionaalsuste alla, siis kuidas teha kindlaks seda, et õppejõu poolt määratud hinded, oleks seotud ja nähtavad õige tudengi kontol? Sama küsimus kehtib ka õppematerjalide ülespaneku ja kättesaadavuse kohta. Praegu tundub, et kogu ülesande püstitus on seatud põhinema vaid õppejõu poolelt vaadatuna, mis muudab kogu rakenduse ülesehituse poolikuks.

Ootame huviga projekti käigus loodava prototüübi presentatsiooni ning loodame, et tulevikus leiab Teie projekt rakendust. Edu rakenduse teostamisel!


Retsenseeris: meeskond TrackPlace

Retsensiooni koostamise kuupäev: 12.11.2017