Talk:Meeskond "ISU - aI Sii jUu": Revision history

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

6 January 2011

3 January 2011

30 December 2010

27 December 2010

22 December 2010

15 December 2010

  • curprev 18:1818:18, 15 December 2010Rruga talk contribs 1,287 bytes +1,287 Created page with ''''Rakendus''' Loodud rakendus pasitab ilus välja, ka oli hea mõte suunata kasutaja kohe programmi avades Help lehele, et saaks teada, mida antud rakendus teeb ja kuidas seda …'