Talk:Meeskond "Jana ja poisid": Revision history

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

13 October 2011

5 January 2011

3 January 2011

26 December 2010

24 December 2010

23 December 2010

22 December 2010

20 December 2010

19 December 2010

17 December 2010

16 December 2010

  • curprev 00:0400:04, 16 December 2010Ikoue talk contribs 917 bytes +917 Created page with ' Wiki: Wiki on piisavalt põhjalik, on olemas sihid, logi ja tööjaotus. Eriti meeldib mulle tööjaotuse sektsioon, kus on määratud kes mida teeb ning kas tema ülesanne on l…'