Talk:Meeskond "PEA": Revision history

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

5 January 2011

3 January 2011

2 January 2011

27 December 2010

22 December 2010

17 December 2010

8 December 2010

  • curprev 00:3400:34, 8 December 2010Aanijago talk contribs 1,021 bytes +1,021 Created page with ' Visuaalselt ei meeldi taust, kuna on liialt kirju, sobiks ühtlasem taust. Mängu teostuselt oleks oodanud mingil määral originaalsemat lähenemist, näiteks võiks klotsidel …'