Talk:Meeskond "Sõjardid": Revision history

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

16 June 2012

5 January 2011

26 December 2010

22 December 2010

10 December 2010

1 December 2010

  • curprev 09:2109:21, 1 December 2010Jkaskmaa talk contribs 775 bytes +775 Created page with 'Mängu idee pole uus ja mäng on poolik. Ei saa aru miks on wiki lehel kirjutatud tetrisest. Tundub nagu oleks kiiruga mingi mäng valmis klopsitud ja siis on unustatud wikit muu…'