Revision history of "Talk:Netsh kasutamine võrguteenuste halduseks"

From ICO wiki

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 02:49, 17 April 2011Plume (talk | contribs). . (1,156 bytes) (+1,156). . (Created page with ''''Retsenseerija:''' '''Priit Lume AK31''' Käesolev juhend on kindlasti abiks, kui tekib vajadus käsurealt võrguseadmeid seadistada. Juhend annab ülevaate netsh kasutamis…')