Talk:Netsh kasutamine võrguteenuste halduseks: Revision history

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

17 April 2011

  • curprev 02:4902:49, 17 April 2011Plume talk contribs 1,156 bytes +1,156 Created page with ''''Retsenseerija:''' '''Priit Lume AK31''' Käesolev juhend on kindlasti abiks, kui tekib vajadus käsurealt võrguseadmeid seadistada. Juhend annab ülevaate netsh kasutamis…'