Revision history of "Talk:POSIX õigused (ACL)"

From ICO wiki

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 15:34, 4 January 2013Krkivima (talk | contribs). . (713 bytes) (+713). . (Created page with 'Antud referaat on igati asjalik ning loogiliselt ülesehitatud. Kasutaja, kes pole ACL-ga varem kokkupuutunud saab aimu mis see on ning ka sammud kuidas seda kasutada on lahti se…')