Revision history of "Talk:SELinux"

From ICO wiki

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 17:20, 26 April 2010Snetsaje (talk | contribs). . (671 bytes) (+671). . (New page: Väga pikk ja põhjalik artikkel. Kohe torkas silma et artikli teema on iseenesest väga keeruline. ===Kindlasti meeldis:=== Õige artikli struktuur ja hea eesti keel Näided, mis on ala...)