Revision history of "Talk:Windows juhend: Kuidas luua ja kasutada sümboolseid viiteid NTFS failisüsteemis"

From ICO wiki

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 18:23, 5 October 2012Vevainu (talk | contribs). . (463 bytes) (+463). . (Created page with '=Veiko Vainu D21= Ülevaade on väga informatiivne, seletatakse korralikult lahti mis on viited, milliseid viiteid on jms. Antud on ka soovitused/piirangud, et keegi oma windowsi…')