Revision history of "Talk:Windows juhend: Kuidas paidaldada ja hallata Sideloaded Apps-e"

From ICO wiki

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 18:45, 16 October 2012Kadamsoo (talk | contribs). . (342 bytes) (+342). . (Created page with 'Esiteks, see pole päris juhend. Pildimaterjal puudub. Mingisugune sissejuhatus on olemas, aga juhendit ennast nagu pole ollagi. Kasutatud kirjandust on samuti liiga vähe. Ei sa…')