Revision history of "Talk:Windows juhend: Kuidas seadistada Windows Storage Pool käsurealt ja läbi graafilise liidese."

From ICO wiki

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:31, 17 October 2012Dmahno (talk | contribs). . (613 bytes) (+613). . (Created page with 'Juhend ise on hästi samm-sammult koostatud. Kuigi juhendi teema oli ainult Storage pooli seadistamine on pluss, et juhendi koostaja veel pööras tähelepanu kustutamisele, see …')