Talk:Windows juhend: Kuidas siseneda Windows 8 safe mode: Revision history

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

16 November 2012

25 October 2012

23 October 2012

17 October 2012

16 October 2012

11 October 2012

7 October 2012

  • curprev 10:0210:02, 7 October 2012Kakadaka talk contribs 670 bytes +670 Created page with 'Esimese asjana, mis kõneall olevat juhendit lugedes silma hakkab, on keelekasutus. Tekst ei ole kuiv ning lisaks korralikult ära seletatud juhendile, on lisatud ka mõningad hu…'