Talk:Windows juhend: Task Manager Windows 8's: Revision history

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

21 October 2012

  • curprev 15:5415:54, 21 October 2012Rkuusman talk contribs 617 bytes +617 Created page with '==Rasmus Kuusmann D21== Kuigi juhendi tekst polnud just kõige lihtsamini arusaadav, on põhiline idee siiski omandatav. Juhendi ülesehitus tundub olevat loogiline. Piltide kasu…'