Talk:Windows juhend: Visual Studio paigaldamine ning seadistamine Windows 8-l: Revision history

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

3 November 2012

21 October 2012

17 October 2012

16 October 2012

11 October 2012

5 October 2012

  • curprev 15:4615:46, 5 October 2012Vevainu talk contribs 918 bytes +918 Created page with '= Veiko Vainu D21= Alguses võiks olla mingisugune tutvustus või lühikirjeldus. Et saaks ülevaate mida on võimalik konkreetse tarkvaraga teha ja saavutada. Seadistamist on v…'