Revision history of "Tavakasutaja arvutiturve"

From ICO wiki

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 12:39, 7 January 2010Kaido (talk | contribs). . (230 bytes) (+230). . (New page: == Üldideed == * Mida peaks tavakasutaja turvalisusest teadma * Paroolide valikust * Turvakäitumine võrgus (veeb, jututoad, Skype, MSN...) * ... == Läbiviijad == * Margus * Kakk * ?...)