Ubuntu Estonian Remix: Revision history

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

15 February 2022

27 December 2021

17 February 2018

13 August 2017

10 August 2017

25 April 2017

3 February 2017

14 December 2016

31 October 2016

8 October 2016

7 October 2016

6 October 2016

5 October 2016

  • curprev 20:1220:12, 5 October 2016Toja talk contribs 2,301 bytes +2,301 Created page with " =Mis see on?= Juhend kuidas Ubuntu töölaua ISO tõmmis muuta mugavamaks (Eesti spetsiifiliseks). Tegu ei ole täieliku Estobuntu väljalaskega vaid ametliku tõmmise modifi..."