User:Edmund

From ICO wiki
Revision as of 01:15, 17 March 2021 by Edlaug (talk | contribs) (e-mail)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Edmund Laugasson

eesti keeles

suhtlusrakendused

teised suhtlusviisid


Kasutajat ei ole vaja näiteks Jitsi Meet puhul ja see ka veebipõhine. Jitsi Meet olemas ka IT Kolledži serveris https://meet.itcollege.ee/

e-post

NB! Kui vähegi võimalik, siis palun failid edastada

... kaudu. Siis piisab, kui pilvsalvestuses jagatud kataloogi link edastada eelistatult suhtlusrakenduse või siis ka e-posti teel.

Näiteks ülikoolis on kasutusel Uni-ID, mis on ühendatud MS Teamsiga. Seega võib vabalt seda kasutada failide edastamiseks, kataloogi jagamiseks, jne.

Üldiselt e-post ei ole failivahetuseks mõeldud. Seda enam, et tihti tekib vajadus ka faile muuta, mistõttu tuleb siis fail(id) uuesti saata. Iga saatmisega tekib kahes kohas koopiad mittevajalikest failidest: nii saatja kui saaja postkastis.


 • edmund punkt laugasson ätt itcollege punkt ee
  • edmund punkt laugasson ätt taltech punkt ee
  • edmund punkt laugasson ätt ttu punkt ee

Võimalus saata krüpteeritud e-kiri:
sõrmejälg ja avaliku võtme allalaadimine: 1E52 66BE EE55 BF3F 8032 E1AE 648A 604E 4B32 7997
NB! Krüpteerimata e-kiri on sisuliselt avalik kiri!

telefon

 • sisetelefon 842
 • telefon laual +3726285842
 • telefon taskus +37258659428

videokõne

kabinet

 • 516 (5.korrus)

tunnid

Siin on toodud ruumid kus sageli tunnid toimuvad kui kontaktõpe ülikoolis toimub. Siiski võib see käesoleval semestril erinev olla ja täpsema vastuse leiab õppeinfosüsteemist (ÕIS).

 • ICO-314
 • ICO-317
 • ICO-319
 • ICO-320
 • ICO-407

Siiski distantsõppe korral saab ühendust suhtlusrakenduste, telefoni teel.

pilv

Jagamiseks pilvsalvestuses, ka suhtlemisel:

LaTeX

Kontakti leidmine

Tasub helistada kui e-postile, suhtlusrakendustele vastata ei ole jõudnud. Üldiselt kui ülikoolis olen siis on lisaks tundidele veel tudengitega kohtumised. Tasub ka ÕIS'ist (Õppeinfosüsteem) uurida, mis ruumis minu tunnid toimuvad ja sealt võib ka mind kätte saada. Üldiselt on telefon hääletu peal tundide, vahetundide ajal ja seetõttu ei pruugi olla võimalik telefoni teel kätte saada sel ajal. Teinekord kui on tunnivälisel ajal tudengitega kohtumised siis telefon on endiselt hääletu peal. Seetõttu leiab mind üles ruumidest kus tunnid on toimunud või ka minu kabinetist.

Diplomitöö

in English

messaging applications

other communication ways

E.g. no user needed in case of Jitsi Meet and it is also web-based. Jitsi Meet exist also at IT College server https://meet.itcollege.ee/

e-mail

NB! Whenever possible, please send files via

Then you can just send the shared folder link, preferally via messaging applications or also via email.


E.g. in university we have Uni-ID, which is connected with MS Teams. So, you can freely use it to send files, share folder, etc.


Email is not meant for file exchange in general. All the more so because you often need to change the files, so you have to resubmit the file(s). Each send creates copies of unnecessary files in two places: in both the sender's and recipient's mailboxes...


 • edmund dot laugasson specialsign itcollege dot ee
  • edmund dot laugasson specialsign taltech dot ee
  • edmund dot laugasson specialsign ttu dot ee

An option to send encrypted e-mail:
fingerprint and public key download: 1E52 66BE EE55 BF3F 8032 E1AE 648A 604E 4B32 7997
NB! Unencrypted e-mail is basically a public one!

phone

 • internal phone 842
 • phone on the desk +3726285842
 • phone in the pocket +37258659428

video call

office

 • 516 (5th floor)

lessons

Here are the rooms where often lessons are taking place if study in place is allowed. However, in current semester this might be different and more precise answer you can get from Study Information System (SIS).

 • ICO-314
 • ICO-317
 • ICO-319
 • ICO-320
 • ICO-407

However, in case of distant learning you can reach me more likely over messaging apps or phone.

cloud

For sharing via cloud storages, also communicating:

LaTeX

Finding a contact

It is worth to call if I haven't responded to e-mail, messaging applications. Usually when I am in university then there are also meetings with students in addition to lessons. Also there can be checked from SIS (Study Information System) in which room I have lessons and it may be possible to reach me there. Usually the phone is muted during lectures, breaks and therefore reaching by phone might not possible. Also during meetings outside lecture time the phone might be still muted. Therefore it would be possible to reach me from rooms I had lessons or my office.

Diploma thesis

Do not hesitate to ask - also supervising in English is possible.