User:Kkadalip: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
Line 4: Line 4:


==Essee==
==Essee==
Aktiivse kaasatöötamise eest loengus juba arvestatud.
Aktiivse kaasatöötamise eest loengus (ehk SWOT analüüsi koostamise ja esitlemise eest) juba arvestatud.


==Õpingukorralduse küsimused==
==Õpingukorralduse küsimused==

Revision as of 11:54, 19 September 2011

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Karl Kadalipp
Esitamise kuupäev: 19. september 2011

Essee

Aktiivse kaasatöötamise eest loengus (ehk SWOT analüüsi koostamise ja esitlemise eest) juba arvestatud.

Õpingukorralduse küsimused

Küsimus B

1. Kukkusid arvestusel läbi. Kuidas edasi?

2. Kaua on võimalik arvestust teha?

3. Kellega kokku leppida, et arvestust teha?

4. Kuidas toimub järelarvestusele registreerimine?

5. Mis on tähtajad?

6. Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal?

7. Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?

Vastus

1. Edasi tuleb rääkida õppejõuga, registreeruda järelarvestusele ja REV õppekoha puhul maksta nõutav tasu.

2. Õigus kordusarvestusteks kehtib kuni ülejärgmise semestri punase joone päevani, kuid reeglina eeldab kordusarvestus õppuripoolset täiendavat ettevalmistust, mille tagamiseks on õppejõul õigus anda õppurile piiratud mahuga täiendavaid iseseisva töö ülesandeid.

3. Arvestuse tegemiseks tuleb kokku leppida õppejõuga arvestuse sooritamise tingimustes...

4. ...ning registreeruda õppeosakonnas ja tasuda (REV õppekoha puhul) rektori käskkirjaga kehtestatud tasu hiljemalt üleeelmise tööpäeva lõpuks arvestatuna eksami toimumise päevast.

5. Kordusarvestuste tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud soovitusliku ajakavaga.

6. RE õppekohal on kordussooritused tasuta.

7. REV õppekohal õppijale kehtestatakse tasu suurus rektori käskkirjaga.

Küsimus 4

1. Millised võimalused on minna akadeemilisele puhkusele esimesel õppeaastal?

2. Mis tegevused tuleb selleks teha?

3. Kui pikk on maksimaalne puhkuse aeg?

4. Kuidas toimub puhkuse lõpetamine?

5. Kas puhkuse ajal saab deklareerida õppeaineid?

6. Kas saab teha järele eksameid ja arvestusi?

Vastus

1. Esimesel õppeaastal on võimalik minna akadeemilisele puhkusele kas: a) tervislikel põhjustel,

b) Eesti kaitsejõududesse teenima asumisel,

c) lapse hooldamiseks.

2. Selleks tuleb esitada akadeemilise puhkuse taotlemise avaldus õppeosakonda ja lisada sinna:

a) tõend, kus on märgitud arsti soovitus akadeemilise puhkuse osas ja akadeemilise puhkuse soovitatav periood.

b) kutse kaitseväe tegevteenistusse.

c) lapse sünnitunnistus.

3. Maksimaalne puhkuse aeg:

a) kuni 2 aastat,

b) kuni 1 aasta,

c) kuni lapse 3-aastaseks saamiseni.

Muudel põhjustel kuni 1 aasta, kuid seda alles teisest õpinguaastast esitades avalduse enne semestri punase joone päeva.

4. Puhkuse lõpetamiseks tuleb hiljemalt akadeemilise puhkuse lõpu kuupäevaks esitada avaldus akadeemilise puhkuse lõpetamiseks,

vastupidisel juhul lõpetatakse see automaatselt akadeemilise puhkuse viimasele semestrile järgneva semestri punase joone päevaks ja üliõpilane

eksmatrikuleeritakse õpingutest mitteosavõtu tõttu.

5. Üksnes üliõpilasel, kes on akadeemilisel puhkusel lapse hooldamiseks on õigus osaleda õppetöös esitades ainete deklareerimiseks

kirjaliku taotluse õppeosakonda hiljemalt semestri punase joone päevaks.

6. Jah - akadeemilise puhkuse ajal on võimalik järele teha eksameid ja arvestusi.